Biuletyn Informacji Publicznej Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Strona główna

Adres pocztowy Agencji:
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
 

Kancelaria Państwowej Agencji Atomistyki:

Tel.: 22  628 27 22
Fax: 22 621 37 86
e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Godziny urzędowania Agencji:
8.15 - 16.15

Strona internetowa Agencji:
http://www.paa.gov.pl 
 

Inspektor Ochrony Danych:
Jacek Łatka
iod@paa.gov.pl

 

Kontakt tylko do zgłaszania zdarzeń radiacyjnych:

tel: 22 194 30
tel: 22 621 02 56
kom. 783 920 151
fax: 22 556 27 82, 22 621 02 63

cezar@paa.gov.pl


Dot: Kontakt tylko do zgłaszania zdarzeń radiacyjnych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z  siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Warszawa (00-203), ul. Bonifraterska 17, e-mail: iod@paa.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania zgłoszeń, które mogą zostać zakwalifikowane jako zdarzenia radiacyjne (na podstawie art. 72 ust. 2a ustawy – Prawo atomowe).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy administracji państwowej na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowuje się przez okres ustalony zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, jak również żądania ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawartym w ustawie – Prawo atomowe, a konsekwencją ich niepodania będzie utrudnienie lub uniemożliwienie podjęcia działań w reakcji na zgłoszenie, które może zostać zakwalifikowane jako zdarzenie radiacyjne.

Ostatnio dodane

©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL