Biuletyn Informacji Publicznej Dostęp do informacji publicznej - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dostęp do informacji publicznej

Wtorek, 18 lutego 2014

Dostęp do informacji niezawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Agencji Atomistyki

 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Państwowej Agencji Atomistyki, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.
 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z  siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.
  2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: email: iod@paa.gov.pl , Warszawa (00-203) ul. Bonifraterska 17.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej na wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.
  4. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w konsekwencji ich niepodania, wniosek i tak zostanie rozpatrzony, pod warunkiem, że poda Pan/Pani informacje umożliwiającą udzielenie odpowiedzi.

 

Wnioski kierować należy na adres:

 

 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
faksem na numer:
22 556 27 82

lub e-mailem na adres kancelaria@paa.gov.pl

Ponowne wykorzystanie informacji

Od 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zaklada ona, że przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej. Ustawa zakłada prawo do swobodnego wykorzystania takich informacji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicz-nego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Więcej w dziale Ponowne wykorzystanie informacji.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

lub e-mailem na adres  kancelaria@paa.gov.pl

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL