Państwowa Agencja Atomistyki

Dostęp do informacji niezawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Agencji Atomistyki

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Państwowej Agencji Atomistyki, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Terminy

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: email: iod@paa.gov.pl , Warszawa (00-203) ul. Bonifraterska 17.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej na wniosek. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pni danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ( np. ZUS, US, organy kontroli).
 5. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1-4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w konsekwencji ich niepodania, wniosek i tak zostanie rozpatrzony, pod warunkiem, że poda Pan/Pani informacje umożliwiającą udzielenie odpowiedzi.

Gdzie kierować wnioski?

Wnioski kierować należy na adres:

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

faksem na numer:

22 556 27 82

lub e-mailem na adres kancelaria@paa.gov.pl

Informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 21.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry