Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze - przedłużenie terminu

Termin składania wniosków został przedłużony do 3 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI MIĘDZYLABORATORYJNYCH POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH W ZAKRESIE OZNACZEŃ NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH DLA LABORATORIÓW PROWADZĄCYCH TAKIE OZNACZENIA W 2020 ROKU Z WYŁĄCZENIEM LABORATORIÓW KTÓRE POSIADAJĄ AKREDYTACJE W ZAKRESIE PROWADZENIA TAKICH OZNACZEŃ

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019, poz. 1593), zwanej dalej ustawą, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki organizuje międzylaboratoryjne  pomiary porównawcze w zakresie oznaczeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych dla laboratoriów prowadzących takie oznaczenia w 2020 roku z wyłączeniem laboratoriów które posiadają akredytacje w zakresie prowadzenia takich oznaczeń.

Do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych, zgodnie z art. 24 ust. 4  ustawy, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dopuszcza laboratoria, które wykażą, na podstawie złożonych dokumentów, że posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, niezbędne do dokonywania oznaczeń stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 w materiałach budowlanych, określone w § 5 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także
w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29).

Wnioski wraz z dokumentami, w celu wykazania spełnienia ww. wymogów, należy składać do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Lista laboratoriów dopuszczonych do udziału w badaniach oraz dokładny termin przeprowadzenia pomiarów porównawczych zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronie internetowej bip.paa.gov.pl.

Odmowa dopuszczenia do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2020
Data modyfikacji : 27.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Janikowski Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry