Państwowa Agencja Atomistyki

Kontrole przeprowadzane przez Departament Ochrony Radiologicznej PAA

Na mocy art.  63 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. po. 284) wykonywanie działalności powodującej lub mogącej powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące podlega nadzorowi i kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Nadzór i kontrola, o których mowa powyżej, wykonywana jest - jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki - przez organy dozoru.

Organy dozoru jądrowego przeprowadzają:

 1. kontrole okresowe - zgodne z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego;
 2. kontrole doraźne - przeprowadzane w przypadku wystąpienia okoliczności mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej, w której ma być przeprowadzona kontrola;
 3. kontrole ciągłe - przeprowadzane w elektrowniach jądrowych na podstawie stałego upoważnienia.

Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki albo Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, po okazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej wydawanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

W razie podejrzenia poważnego naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej inspektor dozoru jądrowego może prowadzić kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się niezwłocznie kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Organy dozoru jądrowego w związku z prowadzoną kontrolą mają prawo do:

 1. swobodnego wstępu, z niezbędnym sprzętem, o każdej porze, na teren, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także do należących do niej środków transportu;
 2. wglądu do dokumentów, ksiąg oraz innych nośników informacji należących do kontrolowanej jednostki organizacyjnej, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 3. żądania sporządzenia oraz wydania kopii dokumentów i nośników informacji, o których mowa w pkt 2;
 4. sprawdzania, czy działalność kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest wykonywana zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz z wymaganiami i warunkami, określonymi w zezwoleniach;
 5. przeprowadzania w zależności od potrzeb niezależnych pomiarów technicznych i dozymetrycznych;
 6. żądania pisemnych lub ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania kierownika i pracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także pracownika zewnętrznego lub praktykanta;
 7. pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
 8. przeprowadzania oględzin terenu, obiektów, pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz należących do niej środków transportu;
 9. utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o których mowa w pkt 8, za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku;
 10. zabezpieczania lub żądania zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;
 11. w przypadku kontroli elektrowni jądrowej - korzystania z pomocy autoryzowanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki laboratoriów i organizacji eksperckich, a w przypadku kontroli innych jednostek organizacyjnych - korzystania z pomocy biegłych i ekspertów oraz laboratoriów.

W 2017 roku inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Ochrony Radiologicznej PAA przeprowadzili:

 • 837 kontroli okresowych,
 • 61 kontroli doraźnych.

W 2016 roku inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Ochrony Radiologicznej PAA przeprowadzili:

 • 657 kontroli okresowych,
 • 60 kontroli doraźnych

W 2015 roku inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Ochrony Radiologicznej PAA przeprowadzili:

 • 728 kontrole okresowe,
 • 45 kontroli doraźnych

W 2014 roku inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Ochrony Radiologicznej PAA przeprowadzili:

 • 904 kontroli okresowych,
 • 75 kontroli doraźnych

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry