Biuletyn Informacji Publicznej Kontrole przeprowadzane przez Departament Bezpieczeństwa Jądrowego PAA - Kontrole dokonywane przez PAA - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Kontrole dokonywane przez PAA

Środa, 05 marca 2014

Kontrole przeprowadzane przez Departament Bezpieczeństwa Jądrowego PAA

Rok 2018

Inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego PAA przeprowadzili w 2018 r. 12 kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowe­go, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej mate­riałów i obiektów jądrowych. Przeprowadzone kontrole, nie wykazały zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jednakże w kilku przypadkach inspektorzy dozoru jądrowego stwierdzili przekroczenie przepisów w zakresie prowadzenia bieżącej eksploatacji, jak i naruszenia warunków zezwolenia.

 

Kontrole przeprowadzone w NCBJ dotyczyły głównie reaktora MARIA i polegały między innymi na sprawdze­niu i ocenie:

 • zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji i do­kumentacji ruchowej reaktora MARIA z warunkami zezwolenia,
 • stanu ochrony radiologicznej w obiekcie reaktora,
 • sposobu usunięcia stwierdzonych podczas poprzed­nich kontroli dozorowych uchybień i nieprawidłowo­ści,
 • systemu wentylacji technologicznej,
 • zasilania podstawowego i awaryjnego,
 • systemu chłodzenia kanałów paliwowych,
 • instalacji ciekłych odpadów niskoaktywnych,
 • aparatury systemu kontroli technologicznej i pomia­rów neutronowych,
 • nastaw progów zabezpieczeń,
 • funkcjonowania systemu ochrony fizycznej materia­łów jądrowych i obiektu jądrowego,
 • planów postępowania na wypadek awarii w NCBJ.

 

Kontrole przeprowadzone w ZUOP w Świerku dotyczyły:

 • stanu ochrony radiologicznej obiektów eksploato­wanych przez ZUOP,
 • prowadzenia procesów technologicznych unieszko­dliwiania odpadów promieniotwórczych,
 • stanu technicznego obiektów ZUOP,
 • wspólnej ewidencji odpadów promieniotwórczych (informatycznej bazy danych),
 • weryfikacji sposobu usunięcia stwierdzonych pod­czas poprzednich kontroli dozorowych uchybień i nieprawidłowości.

 

Kontrole przeprowadzone w KSOP w Różanie należącym do ZUOP dotyczyły:

 • procedur transportu odpadów promieniotwórczych na terenie KSOP,
 • zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji z prze­pisami,
 • przyjmowania odpadów do składowiska w KSOP i pomiarów na terenie składowiska,
 • przestrzegania zasad ochrony fizycznej na terenie KSOP,
 • weryfikacji sposobu usunięcia uchybień i nieprawi­dłowości stwierdzonych podczas poprzednich kon­troli dozorowych.

Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli realizowane były na bieżąco przez kierowników jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe, natomiast nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez inspektorów dozoru jądrowego były usuwane zgodnie z postanowieniami zawartymi w protokołach kontroli bądź wystąpieniach pokontrolnych.

Rok 2017

Inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzili w 2017 r. 11 kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, w tym: łącznie 7 kontroli w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, 4 kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, w tym 2 kontrole w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych  w Różanie. Przeprowadzone kontrole, a także analiza sprawozdań kwartalnych nie wykazały zagrożeń bezpieczeństwa jądrowego, przekroczeń przepisów w zakresie ochrony radiologicznej, ani naruszenia warunków zezwoleń i obowiązujących procedur postępowania.

Kontrole przeprowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) dotyczyły reaktora MARIA i skupiały się między innymi na sprawdzeniu i ocenie:

 • zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji i dokumentacji ruchowej reaktora MARIA z warunkami zezwolenia,
 • stanu ochrony radiologicznej w obiekcie reaktora,
 • realizacji zaleceń z kontroli prowadzonych w 2016 r.,
 • układu awaryjnego wyłączania reaktora, układu awaryjnego zalewania rdzenia,
 • urządzeń eksperymentalnych i do napromieniania oraz kanałów poziomych,
 • układu chłodzenia kanałów paliwowych,
 • systemu dozymetrycznego,
 • prowadzenia prac remontowych i eksploatacyjnych,
 • aparatury systemu kontroli technologicznej,
 • nastaw progów zabezpieczeń,
 • funkcjonowania sytemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektu jądrowego
 • planów postępowania na wypadek awarii w NCBJ

 

Kontrole przeprowadzone w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) w Świerku dotyczyły:

 • stanu ochrony radiologicznej obiektów eksploatowanych przez ZUOP,
 • przeładunku i przygotowania transportu materiałów jądrowych,
 • prowadzenia procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,
 • realizacji wniosków, zaleceń oraz weryfikacji usuwania uchybień oraz nieprawidłowości z poprzednich kontroli dozorowych.

Kontrole przeprowadzone w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie należącym do ZUOP dotyczyły:

 • sprawdzenia procedury przyjmowania odpadów promieniotwórczych do składowania oraz dokumentacji odpadów przyjętych do składowania w roku bieżącym z ZUOP,
 • przestrzegania zasad ochrony fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
 • pobrania próbek gleby do badań laboratoryjnych celem wykonania pomiarów na obecność Cs-137

Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli realizowane były na bieżąco przez kierowników jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe, natomiast nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez inspektorów dozoru jądrowego były usuwane zgodnie z postanowieniami zawartymi w protokołach kontroli bądź wystąpieniach pokontrolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016

Inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego PAA przeprowadzili w 2016 r. 14 kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, w tym:

 • dziewięć kontroli w Narodowym Centrum Badań Jądrowych,
 • cztery kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, w tym jedną kontrolę w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
 • jedną kontrolę związaną z wywozem z Polski wypalonego paliwa jądrowego z reaktora badawczego Maria.

Kontrole przeprowadzone w NCBJ dotyczyły głównie reaktora MARIA i polegały między innymi na sprawdzeniu i ocenie:

 •  zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji i dokumentacji ruchowej reaktora MARIA z warunkami zezwolenia,
 • stanu ochrony radiologicznej w obiekcie reaktora,
 • realizacji zaleceń z kontroli prowadzonych w 2015 r.,
 • poprawności działania aparatury pomiarów neutronowych oraz układu blokad zabezpieczeń,
 • poprawności działania aparatury systemu kontroli technologicznej,
 • gospodarki odpadami promieniotwórczymi,
 • stanu technicznego układu chłodzenia kanałów paliwowych, układu chłodzenia basenu, układu stabilizatora oraz układu awaryjnego zalewania rdzenia,
 • eksploatacji agregatów prądotwórczych oraz baterii akumulatorów,
 • działania sygnalizacji ostrzegawczej i awaryjnej,
 • utrzymania należytego porządku we wszystkich miejscach pracy w obiekcie jądrowym oraz nadzór nad zewnętrznymi jednostkami wykonującymi prace zlecone na rzecz obiektu jądrowego.

Dodatkowo poza kontrolami związanymi bezpośrednio z reaktorem MARIA inspektorzy przeprowadzili inspekcje związane również z zapewnieniem ochrony fizycznej materiałów jądrowych, obiektu jądrowego oraz weryfikacją planu postępowania awaryjnego NCBJ.

 

Kontrole przeprowadzone w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku dotyczyły:

 • stanu ochrony radiologicznej obiektów eksploatowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
 • funkcjonowania systemu ochrony fizycznej transportu i przeładunku wypalonego paliwa jądrowego
 • prowadzenia procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,
 • prowadzenia dokumentacji przyjmowanych i przechowywanych odpadów promieniotwórczych.

 

Kontrola przeprowadzona w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie należącym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych dotyczyła:

 • sprawdzenia procedury przyjmowania odpadów promieniotwórczych do składowania oraz dokumentacji odpadów przyjętych do składowania w roku bieżącym z ZUOP,
 • przestrzegania zasad ochrony fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
 • pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego w wybranych punktach składowiska,
 • stanu eksploatacji obiektów w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Rok 2015

Inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzili w 2015 r. 15 kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, w tym: łącznie 13 kontroli w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz 2 kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Kontrole przeprowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych dotyczyły przeważnie reaktora MARIA i skupiały się między innymi na sprawdzeniu i ocenie:

 • stanu technicznego systemów oraz elementów konstrukcji  i wyposażenia oraz zgodności dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej reaktora MARIA w toku wydawania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego,
 • zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji i dokumentacji ruchowej reaktora MARIA z warunkami zezwolenia,
 • stanu ochrony radiologicznej w obiekcie reaktora,
 • realizacji zaleceń z kontroli prowadzonych w 2014 r.,
 • planu postępowania awaryjnego i przygotowania do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w NCBJ,
 • gospodarki odpadami promieniotwórczymi,
 • stanu prętów pochłaniających, poprawności działania układu mierzącego podciśnienia w pomieszczeniach technologicznych oraz realizacji zapisów programu zapewnienia jakości oraz innych wymagań prawnych w zakresie przerwy remontowej,
 • działania sygnalizacji ostrzegawczej i awaryjnej,
 • utrzymania należytego porządku we wszystkich miejscach pracy w obiekcie jądrowym oraz nadzór nad zewnętrznymi jednostkami wykonującymi prace zlecone na rzecz obiektu jądrowego.

 

Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli realizowane były na bieżąco przez kierowników jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe, natomiast nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez inspektorów dozoru jądrowego były usuwane zgodnie z postanowieniami zawartymi w protokołach kontroli bądź wystąpieniach pokontrolnych.

 

Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku dotyczyła:

 • stanu ochrony radiologicznej obiektów eksploatowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
 • zapewnienia ochrony radiologicznej oraz zgodności postępowania z odpowiednimi instrukcjami, podczas procesu pobierania próbek z elementów betonowych osłony rdzenia reaktora EWA (w stadium likwidacji),
 • prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych oraz przechowywania odpadów promieniotwórczych,
 • prowadzenia dokumentacji przyjmowanych i przechowywanych odpadów promieniotwórczych.

 

Kontrola przeprowadzona w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie należącym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych dotyczyła:

 • sprawdzenia procedury przyjmowania odpadów promieniotwórczych do składowania oraz dokumentacji odpadów przyjętych do składowania w roku bieżącym z ZUOP,
 • przestrzegania zasad ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
 • pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego w wybranych punktach składowiska,
 • stanu eksploatacji obiektów w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

 

Rok 2014

Inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzili w 2014 r. 21 kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, w tym: łącznie

 • 13 kontroli w Narodowym Centrum Badań Jądrowych,
 • 3 kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • 2 kontrole w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych
 • 3 kontrole związana z transportem świeżego paliwa jądrowego i wywozem wypalonego paliwa jądrowego.

Kontrole przeprowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych dotyczyły reaktora MARIA i skupiały się między innymi na sprawdzeniu i ocenie:

 •  zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji i dokumentacji ruchowej reaktora MARIA z warunkami zezwolenia,
 •  zgody Prezesa PAA na modernizację i uruchomienie reaktora po modernizacji związanej z montażem w reaktorze zasilaczy bezprzerwowych,
 •  rozruchu reaktora z urządzeniem eksperymentalnym w rdzeniu – konwerterem 6Li-D neutronów 14MeV,
 • stanu ochrony radiologicznej w obiekcie reaktora,
 • stanu ochrony fizycznej obiektu reaktora MARIA,
 • realizacji zaleceń z kontroli prowadzonych w 2013 r.,
 • realizacji wystąpień i decyzji organów dozoru jądrowego,
 • realizacji procesu napromieniania płytek uranowych w reaktorze MARIA,
 • zgodności przeprowadzania rozruchu reaktora z zatwierdzonymi procedurami i instrukcjami,
 • realizacji prac konserwacyjnych i remontowych w reaktorze.

Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli realizowane były na bieżąco przez kierowników jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe, natomiast nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez inspektorów dozoru jądrowego były usuwane zgodnie z postanowieniami zawartymi w protokołach kontroli bądź wystąpieniach pokontrolnych.

Kontrole przeprowadzone w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych dotyczyły:

 • eksploatacji przechowalników wypalonego paliwa jądrowego,
 • stanu ochrony radiologicznej obiektów eksploatowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
 • funkcjonowania systemu ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych eksploatowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (przechowalniki wypalonego paliwa: obiekty nr 19 i 19A oraz hala likwidowanego reaktora EWA),
 • przechowywania i przeładunku wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z reaktora badawczego,
 • prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,
 • prowadzenia dokumentacji przyjmowanych i przechowywanych odpadów promieniotwórczych.

Kontrole przeprowadzone w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych dotyczyły:

 • funkcjonowania systemu ochrony fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
 • przestrzegania zasad ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
 • stanu współpracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z władzami gminy Różan,
 • stanu eksploatacji obiektów w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.
 • stanu prac związanych z wykonaniem nowych piezometrów.

 

 

Rok 2013

Inspektorzy dozoru jądrowego z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzili w 2013 r. 24 kontrole w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, w tym: łącznie 20 kontroli w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, 3 kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz 1 kontrola związana z tranzytem prze Polskę wypalonego paliwa z czeskiego reaktora badawczego.

Kontrole przeprowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych dotyczyły reaktora MARIA i skupiały się między innymi na sprawdzeniu i ocenie:

 • modernizacji układu chłodzenia kanałów paliwowych reaktora, w tym m.in. kontrole: na etapie przygotowania i przeprowadzania modernizacji, weryfikacji stanu faktycznego z dokumentacją powykonawczą, weryfikacji prowadzenia prób ciśnieniowych i funkcjonalnych, sprawdzania algorytmów sterowania pompami, rozruchu i eksploatacji reaktora po przerwie na modernizację,
 • zgodności prowadzenia bieżącej eksploatacji i dokumentacji ruchowej reaktora MARIA z warunkami zezwolenia,
 • stanu ochrony radiologicznej w obiekcie reaktora,
 • stanu ochrony fizycznej obiektu reaktora MARIA,
 • realizacji zaleceń z kontroli prowadzonych w 2012 r.,
 • realizacji wystąpień i decyzji organów dozoru jądrowego,
 • przygotowania i realizacji procesu konwersji rdzenia reaktora MARIA na paliwo niskowzbogacone MC-5/485,
 • realizacji procesu napromieniania płytek uranowych w reaktorze MARIA,
 • zgodności przeprowadzania rozruchu reaktora z zatwierdzonymi procedurami i instrukcjami,
 • stanu badania niskowzbogaconego paliwa MR-6/485 w rdzeniu reaktora MARIA,
 • realizacji prac konserwacyjnych i remontowych w reaktorze.

 

Kontrole przeprowadzone w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych dotyczyły:

 • eksploatacji przechowalników wypalonego paliwa jądrowego,
 • stanu ochrony radiologicznej obiektów eksploatowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
 • funkcjonowania systemu ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych eksploatowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (przechowalniki wypalonego paliwa: obiekty nr 19 i 19A oraz hala likwidowanego reaktora EWA),

W trakcie kontroli dozorowych wyjaśniano również kwestie związane z oceną kwartalnych sprawozdań z wykonywania działalności na podstawie zezwoleń, które dyrektorzy Narodowego Cenntrum Badań Jądrowych i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych składają do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Sprawozdania te analizowane były przez inspektorów i pracowników dozoru jądrowego Departament Bezpieczeństwa Jadrowego Państwowej Agencji Atomistyki, którzy weryfikowali podawane w nich informacje w toku prowadzonych kontroli w obiektach jądrowych na podstawie dokumentacji ruchowej i bezpośrednich rozmów z personelem eksploatacyjnym.

Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli realizowane były na bieżąco przez kierowników jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe, natomiast nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez inspektorów dozoru jądrowego były usuwane zgodnie z postanowieniami zawartymi w protokołach kontroli bądź wystąpieniach pokontrolnych.

Metadane

Data publikacji : 05.03.2014
Data modyfikacji : 22.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL