Państwowa Agencja Atomistyki

Sytuacja bieżąca

Informacje ogólne

Zgodnie z zapisem art. 35a ust. 5. ustawy - Prawo atomowe Prezes  Państwowej Agencji Atomistyki udostępnia na zasadach określanych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. Informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych, ich wpływie na zdrowie i środowisko naturalne,
 2. Informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektów jądrowych do środowiska,
 3. Informacje o zdarzeniach w obiekcie jądrowym powodujących powstanie zagrożenia,
 4. Informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych,
 5. Coroczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych.

Zgodnie z zapisem Art. 3 pkt 17 Prawa atomowego obiekt jądrowy to elektrownia jądrowa, reaktor badawczy, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a także bezpośrednio związany z którymkolwiek z tych obiektów i znajdujący się na jego terenie obiekt służący do przechowywania odpadów promieniotwórczych.

Obiektami jądrowymi w Polsce, w myśl Prawa atomowego, są:

 • reaktor MARIA wraz z basenem technologicznym, w którym przechowywane jest wypalone paliwo jądrowe z eksploatacji tego reaktora,
 • reaktor EWA (pierwszy reaktor jądrowy w Polsce, eksploatowany w latach 1958-1995, a następnie poddany procedurze likwidacji)
 • przechowalniki wypalonego paliwa.

Wszystkie te obiekty zlokalizowane są w Świerku w dwóch odrębnych jednostkach organizacyjnych:

 • Reaktor MARIA – należący do NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych),
 • likwidowany reaktor EWA oraz przechowalniki wypalonego paliwa (obiekty nr 19 i 19A) – w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP).

Dyrektorzy tych jednostek, zgodnie z ustawą Prawo atomowe, odpowiadają za bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę fizyczną tych obiektów i materiałów jądrowych.

Informacja o wydanych zezwoleniach

Reaktor MARIA pracuje na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nr 1/2015/Maria z 31 marca 2015 r.

W roku 2020 Zezwolenie uzupełniono:

Decyzją nr 1/2020/Maria z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającą zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. związaną z umożliwieniem eksploatacji reaktora z paliwem MR2.

Decyzją nr 2/2020/Maria z dnia 3 września 2020 r. zmieniającą zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. związaną z umożliwieniem eksploatacji reaktora ze zmienionymi napięciami zasilającymi stacje transformatorowe.

W  2019 roku Zezwolenie uzupełniono:

Decyzją nr 1/2019/Maria z dnia 30 lipca 2019r. zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria związaną dokumentacji, na podstawie której prowadzona jest eksploatacja reaktora. – informacja ta znajduje się w przygotowanym raporcie: Informacja o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych w 2019 r.

W 2018 roku Zezwolenie uzupełniono:

 • Decyzja nr 1/2018/Maria z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniającą zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. związaną z umożliwieniem naświetlania tarcz uranowych w innej niż dotychczas konfiguracji w kanale molibdenowym.
 • Decyzja nr 2/2018/Maria z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. związaną z modernizacją układu pomiaru różnicy temperatury w kanałach paliwowych reaktora MARIA.

Zezwolenie jest ważne do 31 marca 2025 r. i wymaga składania sprawozdań kwartalnych do PAA oraz przeprowadzania okresowej oceny bezpieczeństwa reaktora - nie rzadziej niż raz na 4 lata od dnia rozpoczęcia obowiązywania Zezwolenia.

W 2017 roku Zezwolenie uzupełniono:

 • Decyzją nr 1/2017/Maria z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria związana z umożliwieniem napromieniowania w reaktorze badawczym MARIA nowego materiału do naświetlania,
 • Decyzją nr 2/2017/Maria z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria związana  z umożliwieniem  napromieniowania w reaktorze badawczym MARIA nowego materiału do naświetlania,
 • Decyzją nr 3/2017/Maria z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria związana z umożliwieniem naświetlania tarcz uranowych przy innym sposobie rozmieszczenia tarcz w rdzeniu reaktora MARIA.

W 2016 roku Zezwolenie uzupełniono:

 • Decyzją nr 1/2016/Maria z dnia 9 września 2016 r. zmieniającą zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. związaną z umożliwieniem napromieniowania w reaktorze badawczym MARIA nowego materiału do naświetlania.
 • Decyzją nr 2/2016/Maria z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającą zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. związaną z dopuszczeniem do eksploatacji pochew cyrkonowych i ich wykorzystaniem zarówno w kanałach paliwowych jak i kanałach molibdenowych.

Reaktor EWA będący w stanie likwidacji i przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego są eksploatowane przez ZUOP na podstawie zezwolenia Nr 1/2002/EWA z dnia 15 stycznia 2002 r. W latach  2010 – 2020 Zezwolenie uzupełniono:

 • Aneksem nr 1/2010/ZUOP z dnia 12 lutego 2010 r.
 • Aneksem  nr 1/2012/ZUOP z dnia 18 lipca 2012 r.
 • Aneksem  nr 2/2012/ZUOP z dnia 7 września 2012 r.
 • Aneksem  nr 1/2014/ZUOP z dnia 14 sierpnia 2014 r.
 • Decyzją nr 1/2016/ZUOP z dnia 5 września 2016 r.

umożliwiającymi wykonanie czynności z wypalonym paliwem jądrowym w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej. Zezwolenie to jest ważne bezterminowo i wymaga składania sprawozdań kwartalnych do PAA.

Informacje o bieżącym stanie obiektów jądrowych

Stan na: 31 grudnia 2020 r.

 • zgodnie z aktualnymi ocenami stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych zlokalizowanych w ośrodku Świerk (reaktor MARIA, reaktor EWA, przechowalniki wypalonego paliwa) nie stwierdzono ich negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne.
 • wielkość i skład izotopowy uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektów jądrowych (w tym gazów szlachetnych i izotopów jodu) mieści się w granicach limitów ustalonych przez Prezesa PAA (zgodnych z przepisami krajowymi i międzynarodowymi) i nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska.
 •  w obiektach jądrowych nie odnotowano zdarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry