Biuletyn Informacji Publicznej Dofinansowanie działalności - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dofinansowanie działalności

Wtorek, 18 lutego 2014

Po raz ostatni dotacje celowe na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego oraz inwestycji służących jej wykonywaniu w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) udzielone zostały przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w 2012 r.

 

Nazwa jednostki Kwota dofinansowania w zł
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku 6 485 000
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie 949 000
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku- Świerku 550 000
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 70 000
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikniką SP ZOZ w Krakowie 25 000

 

 

2011 r.

Realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawia poniżej wykaz jednostek, którym zostały udzielone na rok 2011 dotacje celowe na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego oraz inwestycji służących jej wykonywaniu w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.).

 

Nazwa jednostki

Kwota
dotacji
w zł.

uwagi

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

10 043 000

 

Centrum Onkologii Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

70 000

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

25 000

 

Instytut Energii Atomowej 
POLATOM

6 665 000

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Przedsiębiorstwo Państwowe.

575 000

 

Razem

8 353 000

 

2010 r.

Realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawia poniżej wykaz jednostek, którym zostały udzielone na rok 2010 dotacje celowe na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego oraz inwestycji służących jej wykonywaniu w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z 2008 r. Nr 93, poz. 583, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323).

 

lp

Nazwa jednostki

Kwota
dotacji
w zł.

uwagi

1

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

1 238 000

 

2

Centrum Onkologii Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

70 000

 

3

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

25 000

sfp*)

4

Instytut Energii Atomowej 
POLATOM

6 666 000

 

5

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Przedsiębiorstwo Państwowe.

1 001 000

 

R a z e m

9 000 000

 

 *) oznacza jednostkę sektora finansów publicznych

 

2009 r.

Realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100. ) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawia poniżej wykaz jednostek, którym zostały udzielone na rok 2009 dotacje celowe na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego oraz inwestycji służących jej wykonywaniu w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z 2008 r. Nr 93, poz. 583, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

 

lp

Nazwa jednostki

Kwota
dotacji
w zł.

uwagi

1

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

1 058 000

sfp*)

2

Centrum Onkologii Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

72 000

sfp*)

3

Instytut Energii Atomowej 
POLATOM

7 272 000

sfp*)

4

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Przedsiębiorstwo Państwowe.

1 125 000

 

R a z e m

9 527 000

 

 *) oznacza jednostkę sektora finansów publicznych

 

Realizując postanowienia Uchwały nr 180/2009 Rady Ministrów z dnia 13 paŸdziernika 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Gospodarki, z ogólnej rezerwy budżetowej, œrodków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem polskiej energetyki jądrowej oraz Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udzielił Instytutowi Energii Atomowej  POLATOM dodatkowej dotacji celowej na rok 2009 w wysokości 1 044 000,00 zł  na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego, w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276, z późn. zm.).

2008 r.

Realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, 791, Nr 140, poz. 984) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawia poniżej wykaz jednostek, którym zostały udzielone na rok 2008 dotacje celowe na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego oraz inwestycji służących jej wykonywaniu w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276)

lp

Nazwa jednostki

Kwota
dotacji
w zł.

uwagi

1

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

1 290 000

sfp*)

2

Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

80 000

sfp*)

3

Instytut Energii Atomowej 
 

9 242 000

sfp*)

4

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
im. Henryka Niewodniczańskiego

15 000

sfp*)

5

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

80 000

sfp*)

6

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką AP ZOZ Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego w Krakowie

50 000

sfp*)

7

Pracownia Medycyny Nuklearnej SENEKO

25 000

 

8

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Przedsiębiorstwo Państwowe.

600 000

 

R a z e m

11 382 000

 

 *) oznacza jednostkę sektora finansów publicznych

 

2007 r.

Realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przedstawia poniżej wykaz jednostek, którym zostały udzielone na rok 2007 dotacje celowe na dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego oraz inwestycji służących jej wykonywaniu w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe  (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217).

lp

Nazwa jednostki

Kwota
dotacji
w zł.

uwagi

1

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

1 115 000

sfp*)

2

Centrum Onkologii  Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

80 000

sfp*)

3

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

118 000

sfp*)

4

Instytut Energii Atomowej

9 270 000

sfp*)

5

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
im. Henryka Niewodniczańskiego

40 000

sfp*)

6

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM

50 000

sfp*)

7

Pracownia Medycyny Nuklearnej SENEKO

50 000

 

8

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
Przedsiębiorstwo Państwowe.

360 000

 

R a z e m

11 083 000

 

 *) oznacza jednostkę sektora finansów publicznych

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 18.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Strojny
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL