Biuletyn Informacji Publicznej Sprawozdanie finansowe - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Sprawozdanie finansowe

Środa, 08 maja 2019

Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.) sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja następnego roku w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania. Oznacza to, że publikacji w BIP podlega jednostkowe sprawozdanie finansowe a więc - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa. 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL