Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r.

Zgodnie z powyższym statutem, w PAA działają następujące departamenty:

Gabinet Prezesa

 

Dyrektor, Rzeczniczka Prasowa Prezesa PAA - Monika Kaczyńska
e-mail sekretariat.GP@paa.gov.pl
Kontakt dla mediów media@paa.gov.pl
Tel. 22 695 98 43
Fax 22 695 98 10

Wydział Prezydialny
Naczelnik Wydziału - Beata Lewandowska

Wydział Koordynacji i Programowania
Naczelnik Wydziału - Michał Koc

Wydział Komunikacji Społecznej

Gabinet Prezesa zapewnia obsługę Prezesa i Wiceprezesa.

Gabinet Prezesa koordynuje działania Agencji, w szczególności w dziedzinie współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, a także odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie komunikacji społecznej. Dyrektor Gabinetu Prezesa pełni funkcję rzecznika prasowego Prezesa

W Gabinecie Prezesa wydzielono trzy wydziały:

 • Wydział Prezydialny zapewnia obsługę Prezesa i Wiceprezesa, Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Wydział Koordynacji i Programowania zapewnia realizację zadań Prezesa w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
 • Wydział Komunikacji Społecznej -  zapewnia realizację zadań Prezesa w zakresie komunikacji społecznej i obsługę rzecznika prasowego Prezesa.
 

 

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

wz. dyrektora - Monika Skotniczna
e-mail sekretariat.CEZAR@paa.gov.pl
tel. 22 629 81 52, 22 695 98 29
Fax 22 695 98 46
Tel. całodobowy: 22 194 30, 22 621 02 56
Fax całodobowy: 22 695 98 55, 22 621 02 63

Wydział Monitoringu i Prognozowania
Naczelnik Wydziału - Monika Skotniczna

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału - Krzysztof Dąbrowski

Biuro Obsługi Roszczeń
ul. 1 Maja 43, 58-500 Jelenia Góra
Naczelnik Biura - Jacek Kamiński
Tel./Fax 75 64 23 180

Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju oraz udziału w postępowaniach w przypadkach zdarzeń radiacyjnych.

W Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych wydzielone zostały trzy wydziały:

 • Biuro Obsługi Roszczeń zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z obsługą byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach (ZPR-1) w zakresie świadczeń przysługujących im od Skarbu Państwa  oraz prowadzeniem dozymetrycznych pomiarów środowiskowych w Kowarach.
 • Wydział Monitoringu i Prognozowania zajmuje się zbieraniem, weryfikacją i analizą danych pomiarowych  otrzymywanych ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, z placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, jak również od służb i instytucji, które dysponują danymi potrzebnymi do oceny sytuacji radiacyjnej kraju, w tym służby meteorologicznej. Ponadto Wydział prowadzi analizy i oceny sytuacji radiacyjnej kraju, oraz w razie potrzeby, ma możliwość wykonywania prognoz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju przy pomocy systemów wspomagania decyzji ARGOS i RODOS. W ramach współpracy międzynarodowej Wydział wymienia dane pomiarowe uzyskane w ramach monitoringu radiacyjnego kraju w systemach Unii Europejskiej oraz w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego.
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego zajmuje się przyjmowaniem i weryfikacją informacji o zdarzeniach radiacyjnych, wymianą informacji o zdarzeniach z innymi instytucjami i służbami w kraju i zagranicą oraz doradztwem w zakresie likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego. Zadaniem wydziału jest także przygotowywanie projektów komunikatów dla ludności o sytuacji radiacyjnej w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych. Ponadto, wydział odpowiada za zapewnienie funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego, Zespołu Zarządzania Kryzysowego PAA oraz służby awaryjnej Prezesa PAA.

 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

Dyrektor - Marcin Zagrajek
e-mail sekretariat.DBJ@paa.gov.pl
Tel. 22 695 97 28 
Fax 22 695 99 28

Wydział Analiz Obiektów Jądrowych
Naczelnik Wydziału - Ernest Staroń

Wydział Kontroli Obiektów Jądrowych
Naczelnik Wydziału - Andrzej Głowacki

Wydział Nieproliferacji
Naczelnik Wydziału - Andrzej Pawlak

Wydział Odpadów Promieniotwórczych

Wydział Technologii Reaktorowych

 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, w tym za funkcjonowanie systemu koordynacji kontroli i nadzoru nad obiektami jądrowymi.

W Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego wydzielone zostało pięć wydziałów:

 • Wydział Analiz Obiektów Jądrowych zajmuje się przygotowywaniem zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, przeglądem i weryfikacją dokumentacji oraz prowadzeniem analiz bezpieczeństwa obiektów jądrowych.
 • Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych zajmuje się planowaniem i przeprowadzaniem kontroli w obiektach jądrowych oraz przygotowywaniem zaleceń, nakazów i zakazów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Ponadto wydział odpowiada za autoryzację laboratoriów i organizacji eksperckich, z których pomocy mogą korzystać inspektorzy podczas kontroli w elektrowni jądrowej. Wydział prowadzi również sprawy związane z egzaminami dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w elektrowni jądrowej.
 • Wydział Nieproliferacji zajmuje się nadzorem i kontrolą ewidencji oraz stanu materiałów jądrowych w Polsce. Wydział współpracuje w tym zakresie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w ramach funkcjonowania międzynarodowego systemu zabezpieczeń materiałów jądrowych. Pracownicy Wydziału prowadzą (samodzielnie lub wspólnie z organizacjami międzynarodowymi) kontrole stanu  materiałów jądrowych;
 • Wydział Odpadów Promieniotwórczych zajmuje się nadzorem i kontrolą nad postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w obiektach jądrowych i składowiskach odpadów promieniotwórczych. Wydział prowadzi również kontrole w tym zakresie oraz przygotowuje zaleceń, nakazów i zakazów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Wydział Technologii Reaktorowych zajmuje się analizą doświadczeń z budowy i eksploatacji reaktorów badawczych oraz elektrowni jądrowych na świecie z punktu widzenia programu polskiej energetyki jądrowej.

 

Departament Ekonomiczno-Budżetowy

Dyrektor - Bożena Łopacka
Główna Księgowa - Ewa Majewska
e-mail sekretariat.DEB@paa.gov.pl
Tel. 22 628 96 05, 22 695 98 36
Fax 22 695 98 44

Departament Ekonomiczno – Budżetowy odpowiada m.in. za planowanie budżetowe i prowadzenie rachunkowości Agencji, przygotowanie sprawozdawczości budżetowej, prowadzenie obrotu gotówkowego i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Departament wypełnia również zadania głównego księgowego Agencji.


 

Departament Ochrony Radiologicznej

wz. dyrektora - Edward Raban
e-mail sekretariat.DOR@paa.gov.pl
Tel. 22 695 97 43
Fax 22 695 98 71

Departament Ochrony Radiologicznej odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie ochrony radiologicznej.

Departament zajmuje się między innymi przyjmowaniem zgłoszeń i przygotowywaniem zezwoleń dotyczących wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, takich jak:

 •     wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, składowanie, transport lub stosowane materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz obrót nimi, a także wzbogacanie izotopowe,
 •     produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami,
 •     uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 •     uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,
 •     zamierzone  dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych,  obrót tymi wyrobami oraz przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium tych wyrobów,.
 •     zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu diagnostyki, leczenia lub badań naukowych.

Ponadto departament przeprowadza kontrole w jednostkach wykonujących taką działalność.

Departament odpowiada również za przygotowanie decyzji o nadaniu uprawnień do zajmowania stanowisk istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej.

W departamencie prowadzony jest również centralny rejestr dawek indywidualnych.


 

Departament Prawny

Dyrektor - Piotr Korzecki
e-mail sekretariat.DP@paa.gov.pl
Tel. 22 695 91 04
Fax 22 695 91 03

Wydział Regulacji 
Naczelnik Wydziału - Karol Sieczak

Wydział Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego
Naczelnik Wydziąłu - Edyta Balcer-Szczęsna

 

Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Prezesa i Agencji.

W Departamencie Prawnym wydzielone zostały dwa wydziały:

 • Wydział Regulacji odpowiada m.in. za opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projektów przepisów i zaleceń organizacji międzynarodowych. Wydział wydaje również Dziennik Urzędowy PAA.
 • Wydziału Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego odpowiada m.in. za kontrolę (pod względem formalnym) projektów aktów administracyjnych Prezesa i innych organów dozoru jądrowego oraz zastępstwo procesowe Prezesa i Agencji.

 

Biuro Dyrektora Generalnego

 

Dyrektor Generalny - Robert Czarnecki
e-mail sekretariat.BDG@paa.gov.pl
Tel. 22 621 37 86, 22 695 98 26
Fax 22 695 98 56

Zespół Obsługi
Kierownik Zespołu - Wojciech Mauer

Wydział Zarządzania Wiedzą i Informacją
Naczelnik Wydziału - Agnieszka Grochowska

Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań dyrektora generalnego. Biuro odpowiada m.in. za sprawy kadrowe PAA, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, koordynację udzielania zamówień publicznych czy utrzymanie systemów teleinformatycznych w agencji.

W skład Biura wchodzą:

 • Wydział Zarządzania Wiedzą i Informacją, odpowiedzialny jest za sprawy zarządzania wiedzą organizacyjną oraz zarządzania informacją w Agencji. Wydział zapewnia również udostępnianie zasobów bibliotek PAA.
 • Zespół Obsługi, który odpowiada za wyposażenie Agencji w sprzęt oraz zarządzanie pomieszczeniami Agencji.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 25.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski

Opcje strony

do góry