Państwowa Agencja Atomistyki

Organy dozoru jądrowego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) wykonywanie działalności, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące podlega nadzorowi i kontroli organów państwowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym w szczególności obowiązkowi uzyskania zezwolenia, poza przypadkami, kiedy działalność taka może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo nawet nie podlega obowiązkowi zgłoszenia (kryteria określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, Dz. U. Nr 137, poz. 1153).

Jakie działalności wymagają zezwolenia lub zgłoszenia?

Ustawa określa następujące działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wymagające zezwolenia albo zgłoszenia (z zastrzeżeniem jak wyżej):

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, przechowywanie, składowanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego i obrót nimi,
 • budowa, rozruch, próbna i stała eksploatacja oraz likwidacja obiektów jądrowych,
 • budowa, eksploatacja, zamknięcie i likwidacja składowisk odpadów promieniotwórczych i składowisk wypalonego paliwa jądrowego oraz budowa i eksploatacja przechowalników wypalonego paliwa jądrowego,
 • produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami,
 • produkowanie, nabywanie, uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 • uruchamianie laboratoriów i pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,
 • zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i artykułów medycznych oraz obrót tymi wyrobami i artykułami,
 • zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydaje zezwolenia i przyjmuje zgłoszenia dotyczące wymienionych wyżej działalności - z wyjątkiem zezwoleń na produkowanie, nabywanie, uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich o energii promieniowania do 300 keV (kiloelektronowoltów) w celach medycznych, które wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, a dla jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla których jest on organem założycielskim - wojskowy inspektor sanitarny.

Kto sprawuje nadzór i kontrolę?

Nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, wykonywane są przez:

 • organy dozoru jądrowego - jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia jest Prezes Agencji,
 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub wojskowego inspektora sanitarnego – w zakresie działalności, na wykonywanie której organy te wydają zezwolenia.

Organy dozoru jądrowego

Organami dozoru jądrowego są:

 • Prezes Agencji jako naczelny organ dozoru jądrowego
 • inspektorzy dozoru jądrowego.
  • I stopnia – uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych wykonujących działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3,
  • II stopnia – uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Zadania organów dozoru jądrowego

Do zadań organów dozoru jądrowego należy w szczególności:

 • wydawanie zezwoleń i innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, na zasadach i w trybie określonych w ustawie,
 • przeprowadzanie kontroli w obiektach jądrowych oraz w jednostkach organizacyjnych posiadających materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe,
 • wydawanie poleceń doraźnych w razie stwierdzenia podczas kontroli zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • zatwierdzanie programów szkoleń, opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych działających na podstawie zezwolenia (z wyłączeniem programów szkoleń opracowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych).

Uprawnienia organów dozoru jądrowego

Organy dozoru jądrowego w związku z prowadzoną kontrolą mają prawo:

 • wstępu o każdej porze do środków transportu i na teren jednostek organizacyjnych, w których są wytwarzane, stosowane, przechowywane, składowane lub transportowane materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe,
 • wglądu do dokumentów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w kontrolowanej jednostce organizacyjnej,
 • sprawdzać, czy działalność określona w art. 4 ust. 1 jest wykonywana zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz z wymaganiami i warunkami określonymi w zezwoleniach,
 • przeprowadzić, w zależności od potrzeb, niezależne pomiary techniczne i dozymetryczne,
 • żądać pisemnych lub ustnych informacji, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia sprawy.

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Strojny
Osoba udostępniająca informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry