Państwowa Agencja Atomistyki

Ponowne wykorzystanie informacji

Od 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zaklada ona, że przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej. Ustawa zakłada prawo do swobodnego wykorzystania takich informacji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicz-nego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego informujemy, że:

  1. Tryb ponownego wykorzystania w rozumieniu ww. ustawy jest identyczy  z trybem udostępniania informacji publicznej. Szerzej zob. : Tryb załatwiania spraw w PAA oraz Dostęp do informacji publicznej
  2. Jeżeli ponowne wykorzystanie na wniosek wiąże się z poniesieniem przez Państwową Agencję Atomistyki dodatkowych kosztów związanych z przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku, Państwowa Agencja Atomistyki może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Państwowa Agencja Atomistyki powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni, a w uzasadnionych sytuacjach 2 miesięcy od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  3. Państwowa Agencja Atomistyki nie zawarła żadnej umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Dostęp do informacji publicznej

Metadane

Data publikacji : 17.08.2016
Data modyfikacji : 21.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry