Państwowa Agencja Atomistyki

Nabór na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki

PREZES
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
 
ogłasza nabór na stanowisko
 
Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 
Miejsce wykonywania pracy: 
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 
 
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zastępowanie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie zadań kierownika jednostki oraz zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.), w szczególności: 
1)   przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących polityki państwa 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uwzględniających program rozwoju energetyki jądrowej i zagrożenia wewnętrzne 
i zewnętrzne;
2)   sprawowanie nadzoru nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, w tym wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń
i uprawnień oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie;
3)   wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
4)   wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju 
w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych oraz przekazywanie właściwym organom i ludności informacji o tej sytuacji;
5)   wykonywanie zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie prowadzenia ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami jądrowymi oraz innych zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
6)   prowadzenie działań związanych z komunikacją społeczną oraz informacją techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz 
o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - 
z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego,
a w szczególności promocji energetyki jądrowej, ze względu na zasadę niezależności dozoru jądrowego;
7)   współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną oraz w sprawie badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
8)   wykonywanie zadań związanych z obronnością i obroną cywilną kraju oraz ochroną informacji niejawnych, wynikających z odrębnych przepisów;
9)   przygotowywanie opinii, w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej do projektów działań technicznych związanych z pokojowym wykorzystywaniem energii atomowej, na potrzeby organów administracji rządowej i samorządowej;
10)  współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie objętym ustawą;
11)  opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą
i uzgadnianie ich w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów;
12)  opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez uprawnione organy.
 
II. Stanowisko Wiceprezesa PAA może zajmować osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów prawa:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
2) posiada obywatelstwo polskie,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) posiada kompetencje kierownicze, 
7) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
8) posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo wyrazi zgodę na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
9) posiada wykształcenia i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Wiceprezesa PAA, w szczególności wiedzę z zakresu:
- ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi,
- konwencji i traktatów międzynarodowych oraz umów bilateralnych w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- zagadnień jądrowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- ustawy o finansach publicznych (w szczególności w zakresie dotyczącym kierowników jednostek budżetowych), ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 
2. Wymagania pożądane:
1) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Agencji na forach instytucji międzynarodowych,
2) doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi. 
 
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego,
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia),
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
- kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 
IV. Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie znajomości zagadnień
i przepisów związanych z działalnością centralnego organu administracji rządowej,
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego (języków obcych) lub oświadczenia o znajomości języka (języków) na wymaganym poziomie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie we współpracy
z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi.
 
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym (za wyjątkiem dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego) należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
 
V. Informacje o metodach i technikach naboru:
- I etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- II etap: rozmowa kwalifikacyjna
o pytania z zakresu spraw należących do właściwości Wiceprezesa PAA,
o pytania, zadania sprawdzające kompetencje kierownicze. 
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  31.08.2020 r.
Miejsce składania dokumentów: 
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
z dopiskiem: „nabór na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki”.
 
VII. Inne informacje: 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do PAA -  w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do PAA).
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 
Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 Kandydaci spełniający wymagania formalne (I etap naboru), którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoba wyłoniona w drodze naboru na kandydata na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 306 - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 03  (sekretariat Dyrektora Generalnego PAA).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Państwowa Agencja Atomistyki ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, adres e-mail: iod@paa.gov.pl ,
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;  żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Metadane

Data publikacji : 18.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Krajenta-Kopeć

Opcje strony

do góry