Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 22324 z dnia 14 lutego 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, Wydział Elektronizacja i Cyberbezpieczeństwo - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 14 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze nr 22324 z dnia 14 lutego 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, Wydział Elektronizacja i Cyberbezpieczeństwo

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: informatyki

w Biurze Dyrektora Generalnego, Wydział Elektronizacja i Cyberbezpieczeństwo

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie urzędu, o charakterze administracyjno-biurowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych. Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

ZAKRES ZADAŃ:

 • Administrowanie serwerami w środowisku Linux, z uwzględnieniem administracji usługami DNS, oraz DHCP
 • Konfiguracja urządzeń komunikacyjnych sieci komputerowej (routery i przełączniki firmy CISCO) oraz organizacja i nadzór nad połączeniami wewnętrznej sieci PAA z zewnętrznymi węzłami sieciowymi
 • Administrowanie serwerem poczty elektronicznej opartym na serwerze postfix ze szczególnym zwrócenie uwagi na jej bezpieczeństwo.
 • Udział w administrowanie serwerami w środowisku domenowym MS Active Directory w celu zapewnienia ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu
 • Udział w zarządzaniu stacjami klienckimi w środowisku domenowym w oparciu o Domenę Microsoft Serwer
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego
 • Bieżąca analiza dzienników zdarzeń na serwerach oraz archiwizacja serwerów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administrowaniu systemami Linux Centos
 • Przeszkolenie z zarządzania serwerami opartymi na platformie Linux
 • Język angielski na poziomie B1
 • Znajomość systemów operacyjnych klasy Unix/Linux
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy
 • Skrupulatność, cierpliwość, odpowiedzialność
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem HYPER-V
 • Znajomość metodologii ITIL

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub stosowne oświadczenie
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zarządzania serwerami opartymi na platformę Linux
 • Kopia dokumentów potwierdzającego przeszkolenie z systemów operacyjnych klasy Unix/Linux
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzajach znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem HYPER-V
 • Kopia dokumentów potwierdzających znajomość metodologii ITIL

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  z dopiskiem SI/WEC/BDG

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu lub dostarczenia oferty do urzędu).
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy.
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 376 94 39.

  
 
 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.02.2018
Data modyfikacji : 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL