Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista do spraw: koordynacji, planowania strategicznego i współpracy zewnętrznej urzędu w Gabinecie Prezesa, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii. Ogłoszenie o naborze nr 23034 z dnia 27 lutego 2018 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 27 lutego 2018

Specjalista do spraw: koordynacji, planowania strategicznego i współpracy zewnętrznej urzędu w Gabinecie Prezesa, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii. Ogłoszenie o naborze nr 23034 z dnia 27 lutego 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista  do spraw:  koordynacji, planowania strategicznego i współpracy zewnętrznej urzędu w Gabinecie Prezesa, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych. Praca w stresie, pod presją czasu.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynacja i wsparcie w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji celów, oraz raportowania i sprawozdawczości z działalności urzędu
 • Koordynacja i wsparcie współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Energii oraz innymi urzędami centralnymi i partnerami krajowymi, w tym analizia i opiniowanie konsultowanych dokumentów
 • Koordynacja i wsparcie dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia w urzędzie zintegrowanego systemu zarządzania i zarządzania procesowego
 • Wsparcie przy koordynacji projektów i programów strategicznych, w których uczestniczy urząd
 • Wsparcie projektów współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi partnerami dwustronnymi urzędu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Wiedza i kompetencje z zakresu zarządzania procesowego i projektowego
 • Wiedza i kompentencje z zakresu systemów zarządzania organizacją i zarządzania jakością
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętnosci komunikacyjne
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, Ms Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe w zakresie: zarządzanie , prawo
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie zarządzania procesowego oraz realizacji projektów
 • Przeszkolenie z zakresu: zarządzania procesowego, zarządzania projektowego, zarządzania jakością, audytu
 • Wiedza i kompetencje w zakresie audytu
 • Znajomość norm międzynarodowych IAEA w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: zarządzania procesowego, zarządzania projektowego, zarządzania jakością, audytu

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 marca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem w liście motywacyjnym: GP/S/WWMiS

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 376 94 39.


 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2018
Data modyfikacji : 26.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL