Biuletyn Informacji Publicznej Referendarz do spraw planów i procedur postępowania awaryjnego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, ogłoszenie nr 24813 z dnia 30 marca 2018 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 30 marca 2018

Referendarz do spraw planów i procedur postępowania awaryjnego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, ogłoszenie nr 24813 z dnia 30 marca 2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 24813 z dnia 30 marca 2018 r.
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
referendarz
do spraw:  planów i procedur postępowania awaryjnego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

 

WYMIAR ETATU: 1

 

STANOWISKA: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

 

ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
 
WARUNKI PRACY:
Praca w siedzibie urzędu, a także kilkumiesięczne wyjazdy krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Praca w stresie, pod presją czasu.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku.
Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.
 
ZAKRES ZADAŃ:
- Analiza aktów prawnych oraz wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących postępowania awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego w elektrowni jądrowej,
- Udział w opracowywaniu i aktualizacji planów i procedur postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym w szczególności dotyczących reagowania na zdarzenia radiacyjne w elektrowni jądrowej,
- Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych do wymagań międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących reagowania na zdarzenia radiacyjne w elektrowni jądrowej,
- Wykonywanie zadań na potrzeby służby awaryjnej Prezesa PAA oraz Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, w tym w szczególności pełnienie obowiązków dyżurnego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych i uczestniczenie w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych w ramach służby awaryjnej Prezesa PAA,
- Obsługa komputerowych systemów wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych,
- Udział w opiniowaniu raportów z wykonania zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- Udział w dokonywaniu ocen sytuacji radiacyjnej kraju.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, matematyka, ochrona środowiska albo o profilu zarządzanie
kryzysowe lub technicznym.
- Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Atomowe wraz z rozporządzeniami,
- Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
- Dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE:
- Ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej,
- Umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, pod presją czasu,
- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- Praktyczna wiedza w zakresie informatyki (znajomość baz danych).
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
- Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228 ze zm.),
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej,
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 13 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Agencja Atomistyki
Kadry
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Z dopiskiem w liście motywacyjnym:  CEZAR/WZK/1/2018
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy naboru:

1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2018
Data modyfikacji : 30.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kotańska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kotańska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL