Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 25167 z dnia 07 kwietnia 2018 r. -specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego -Wydział Odpadów Promieniotwórczych - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Sobota, 07 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze nr 25167 z dnia 07 kwietnia 2018 r. -specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego -Wydział Odpadów Promieniotwórczych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Departamencie  Bezpieczeństwa Jądrowego - Wydział Odpadów Promieniotwórczych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z szkoleniami oraz prowadzeniem kontroli (po uzyskaniu uprawnień inspektora dozoru jądrowego).
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

WYMIAR ETATU: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie opinii dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Wykonywanie niezależnych analiz i interpretacji danych dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Przygotowywanie opinii raportów lokalizacyjnych opracowanych przez inwestora na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Opracowywanie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
 • Przygotowywanie projektów zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu hydrogeologii
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym ze sporządzaniem/analizą i interpretacją opracowań dotyczących migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość oprogramowania do modelowania przepływu i transportu masy w wodach podziemnych,
 • Znajomość zagadnień dotyczących monitoringu wód podziemnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność wykonywania niezależnych modelowań hydrogeochemicznych i hydrodynamicznych wód podziemnych,
 • Posiadanie uprawnień geologicznych kat. IV lub V,
 • Znajomość międzynarodowych standardów związanych z zagadnieniami lokalizacyjnymi obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących lokalizacji obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzającego znajomoścć języka angielskiego na poziomie komunilkatywnym lub oświadczenie o znajomości języka,
 • Oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania poświadczenia do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień geologicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem: DBJ/S/WOP

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 5562876


 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2018
Data modyfikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL