Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego- Wydział Odpadów Promieniotwórczych, ogłoszenie nr 28868 z dnia 14 czerwca 2018 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Czwartek, 14 czerwca 2018

Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego- Wydział Odpadów Promieniotwórczych, ogłoszenie nr 28868 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Odpadów Promieniotwórczych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z szkoleniami oraz prowadzeniem kontroli (po uzyskaniu uprawnień inspektora dozoru jądrowego). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

ZAKRES ZADAŃ:

- Przygotowywanie opinii dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
- Wykonywanie niezależnych analiz i interpretacji danych dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
- Przygotowywanie opinii raportów lokalizacyjnych opracowanych przez inwestora na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych,
- Opracowywanie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
- Przygotowywanie projektów zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu hydrogeologii
- Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z sporządzaniem/analizą i interpretacją opracowań dotyczących migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- Znajomość oprogramowania do modelowania przepływu i transportu masy w wodach podziemnych,
- Znajomość zagadnień dotyczących monitoringu wód podziemnych.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Umiejętność wykonywania niezależnych modelowań hydrogeochemicznych i hydrodynamicznych wód podziemnych,
- Posiadanie uprawnień geologicznych kat. IV lub V,
- Znajomość międzynarodowych standardów związanych z zagadnieniami lokalizacyjnymi obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych,
- Znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących lokalizacji obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych,
- Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka
- Oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania poświadczenia do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji/naboru
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień geologicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 12 lipca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Agencja Atomistyki
Kadry
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Z dopiskiem: WOP/S II

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@paa.gov.pl, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych osobowych jest Państwowa Agencja Atomistyki, dane nie są przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wymagane wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP PAA -zakładka "Praca w PAA"
http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.
  

Metadane

Data publikacji : 14.06.2018
Data modyfikacji : 13.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL