Biuletyn Informacji Publicznej Referendarz w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym, ogłoszenie nr 29699 z dnia 29 czerwca 2018 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Piątek, 29 czerwca 2018

Referendarz w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym, ogłoszenie nr 29699 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 29699 z dnia 29 czerwca 2018 r.

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz  w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki,00-203 Warszawa,ul. Bonifraterska 17

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie urzędu, o charakterze administracyjno-biurowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych. Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

ZAKRES ZADAŃ:

-Przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania oraz dekretowanie ich w zakresie klasyfikacji budżetowej, planu kont jednostki i według układu zadaniowego,
-Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-Dokonywanie analiz zapisów i uzgadnianie kont ksiąg pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej,
-Sporządzanie comiesięcznych zestawień w zakresie wykonanych wydatków i zrealizowanych dochodów, zobowiązań, należności i zaangażowania wydatków,
-Sporządzanie comiesięcznych zestawień w zakresie wydatków i zobowiązań w układzie zadaniowym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

-Wykształcenie: wyższe
-Staż pracy: 3 lata w obszarze związanym z finansami
-Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów o klasyfikacji budżetowej,
-Umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dokładność, terminowość, umiejętność współpracy
-Posiadanie obywatelstwa polskiego
-Korzystanie z pełni praw publicznych
-Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

-Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
-Staż pracy: 2 lata w księgowości, w tym doświadczenie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
-Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
-Znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

-Życiorys/CV i list motywacyjny
-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
-Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
-Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
-Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
-Kopie dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy w księgowości, w tym doświadczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (np. zaświadczenie, zakres czynności, opis stanowiska itp.)
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 09 lipca 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Z dopiskiem: DEB/K-5

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@paa.gov.pl, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych jest Państwowa Agencja Atomistyki, dane nie są przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP PAA, zakłądka "Praca w PAA" http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w zależności od ilości nadesłanych ofert)
3. Rozmowa kwalifikacyjna

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 5562876 .


 

 

Metadane

Data publikacji : 29.06.2018
Data modyfikacji : 28.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL