Biuletyn Informacji Publicznej Referendarz w Wydziale Analiz Obiektów Jądrowych i Technologii Reaktorowych Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, ogłoszenie nr 37703 z 10 listopada 2018 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Sobota, 10 listopada 2018

Referendarz w Wydziale Analiz Obiektów Jądrowych i Technologii Reaktorowych Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, ogłoszenie nr 37703 z 10 listopada 2018 r.

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 37703 z dnia 10 listopada 2018 r.

 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referendarz

w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Analiz Obiektów Jądrowych i Technologii Reaktorowych

1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY

Co oferujemy naszym pracownikom?
-    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-    pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
-    możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,
-    elastyczne godziny pracy,
-    możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
-    możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych,
-    dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
-    możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie ocen sprawdzających i symulacji związanych z analizami bezpieczeństwa obiektów jądrowych w szczególności analiz awarii projektowych,
 • sporządzanie opinii odnośnie raportów bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz innych dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych,
 • współpraca w tworzeniu wytycznych lub innych dokumentów regulacyjnych PAA związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi analizy bezpieczeństwa obiektów jądrowych,
 • analiza rozwiązań organizacyjno-technicznych stosowanych w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetyki jądrowej,
 • przygotowanie do sprawnego posługiwania się wybranymi kodami obliczeniowymi,
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: energetyka, mechanika, fizyka
 • wiedza na temat zjawisk fizycznych związanych z przebiegiem potencjalnych awarii jądrowych,
 • znajomość ustawy Prawo atomowe,
 • umiejętność współpracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie komunikatywnym,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania poświadczenia do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  Ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem: ws. stanowiska pracy w DBJ/R/WAOJ

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Państwowa Agencja Atomistyki ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, adres e-mail: iod@paa.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne  stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;  żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


 

INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca (m.in. sprawdzenie umiejętności kandydata komunikowania się w języku angielskim).
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 5562876. 

Metadane

Data publikacji : 10.11.2018
Data modyfikacji : 13.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kotańska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kotańska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL