Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista ds. monitoringu radiacyjnego w Wydziale Monitoringu i Prognozowania Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, ogłoszenie nr 39151 z dnia 5 grudnia 2018 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Środa, 05 grudnia 2018

Specjalista ds. monitoringu radiacyjnego w Wydziale Monitoringu i Prognozowania Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, ogłoszenie nr 39151 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 39151 z dnia 05 grudnia 2018 r.


WYMIAR ETATU: 1
LICZBA STANOWISK PRACY: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ds. monitoringu radiacyjnego

w Wydziale Monitoringu i Prognozowania Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY

Naszym pracownikom oferujemy:
-stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
- możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,
- elastyczne godziny pracy,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę,
- możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.

ZAKRES ZADAŃ

- udział w procesie wyznaczania lokalizacji stacji pomiarowych;
- współpraca w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej rozbudowy oraz utrzymania sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i współpraca w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej procesu zakupowego, instalacji i nadzoru nad stacjami wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych;
- analiza i opracowanie metodyk pomiarowych w zakresie środowiskowych pomiarów radiometrycznych;
- nadzór i opieka nad sprzętem radiometrycznym i aparaturą pomiarową;
- dokonywanie analizy dokumentacji w zakresie monitoringu radiacyjnego;
- wykonywanie zadań na potrzeby służby awaryjnej Prezesa PAA oraz Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, w tym w szczególności pełnienie obowiązków dyżurnego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych;
- obsługa komputerowych systemów wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych;
- reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe
- 1 rok doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- znajomość ustawy Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe w zakresie elektroniki lub automatyki,
- wiedza w zakresie informatyki,
- ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej,
- wiedza z zakresu ochrony radiologicznej,
- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
- umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, pod presją czasu,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność prowadzenia analiz statystycznych,
- 1 rok doświadczenia zawodowego w branży związanej z projektowaniem i wdrażaniem aparatury elektronicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w ramach uzyskania dostępu do informacji niejawnych,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających wiedzę z zakresu informatyki (certyfikaty ukończenia kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych lub rozszerzony program nauczania z zakresu informatyki na studiach wyższych),
Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu inspektora ochrony radiologicznej,
Kopia certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego zdany egzamin z języka angielskiego na poziomie B2,
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w branży związanej z projektowaniem i wdrażaniem aparatury elektronicznej,
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 02 stycznia 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Agencja Atomistyki
Kadry
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Z dopiskiem: CEZAR/WMP/2018

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Państwowa Agencja Atomistyki ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, adres e-mail: iod@paa.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne  stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;  żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA: http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Etapy naboru:
1.   Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2.   Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3.   Rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kotańska Biuro Dyrektora Generalnego
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL