Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 40717 z dnia 10 stycznia 2019 r. na stanowisko starszy specjalista do spraw: koordynacji zadań z obszaru informatyki oraz administrowania systemami teleinformatycznymi i bazami danych w Biurze Dyrektora Generalnego, w Wydziale Administracyjnym - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Czwartek, 10 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze nr 40717 z dnia 10 stycznia 2019 r. na stanowisko starszy specjalista do spraw: koordynacji zadań z obszaru informatyki oraz administrowania systemami teleinformatycznymi i bazami danych w Biurze Dyrektora Generalnego, w Wydziale Administracyjnym

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 40717 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

do spraw: koordynacji zadań z obszaru informatyki oraz administrowania systemami  teleinformatycznymi i bazami danych

w Biurze Dyrektora Generalnego, w Wydziale Administracyjnym

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- praca administracyjno-biurowa.

- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów).

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne

otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na

parterze oraz na wybranych poziomach budynku

Co oferujemy naszym pracownikom?

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,

- możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,

- elastyczne godziny pracy,

- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

-możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do

kursów językowych

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę

- możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty

do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w

żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego.

ZAKRES ZADAŃ:

- Administrowanie, instalowanie, konfigurowanie oraz aktualizowanie systemów teleinformatycznych, oprogramowania

i baz danych; zarządzanie rozwiązaniami backupowymi (w tym konfiguracji wykonania kopii zapasowych i kontrola

prawidłowości ich wykonania); archiwizowanie baz danych eksploatowanych systemów teleinformatycznych i

programów aplikacyjnych

- Administrowanie środowiskiem domenowym oraz systemami operacyjnymi serwerów, w tym instalowanie,

konfigurowanie i aktualizowanie, zakładanie i likwidacja kont użytkowników, nadawanie uprawnień, przeglądanie i

backupowanie logów.

- Zarządzanie i administrowanie środowiskiem wirtualizacyjnym, w tym tworzenie i konfigurowanie nowych maszyn

wirtualizacyjnych, ich backupowanie i okresowe sprawdzanie możliwości odtwarzania maszyny wirtualnej z kopii

zapasowej.

- Udział w prowadzeniu spraw z zakresu cyberbezpieczeństwa; monitorowanie wydajności i bezpieczeństwa systemów

teleinformatycznych, oprogramowania i baz danych oraz opracowywanie, analizowanie i aktualizowanie procedur

wewnętrznych.

- Przygotowywanie, konfigurowanie oraz instalowanie stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz

przeprowadzanie doraźnych szkoleń z zakresu obsługi aplikacji biurowych.

- Współpraca przy opracowywaniu kierunków rozwoju teleinformatycznego, określanie priorytetów i przygotowywanie

strategii informatyzacji Państwowej Agencji Atomistyki; udział w pracach projektowo-wdrożeniowych w zakresie

wprowadzanych nowych rozwiązań informatycznych oraz rozwoju użytkowanych systemów teleinformatycznych i

oprogramowania.

- Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakupu usług wsparcia i usług

serwisowych, przygotowywanie dokumentacji zakupowej oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych

powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych i w pracach zespołów

zakupowych powoływanych do przeprowadzania postępowań zakupowych z obszaru informatyki.

- Współudział przy administrowaniu infrastrukturą sieciową.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

-Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze informatyki (w tym powyżej 1 roku na stanowisku związanym z

administrowaniem systemów informatycznych i/lub administrowaniem bazami danych),

- Znajomość systemów Microsoft Windows Server, Active Directory, LINUX, serwerów poczty.

- Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów informatycznych,

- Umiejętność administrowania bazami danych opartych na silniku Oracle lub MSSQL Server,

- Umiejętność wykonywania zapytań do bazy MS-SQL,

- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

- Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów aktów prawnych: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznego, ustawy o krajowym systemie

cyberbezpieczeństwa, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO

- Umiejętność skutecznej komunikacji

- Umiejętność współpracy w zespole

- Umiejętność analitycznego myślenia

- Dyspozycyjność

- Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych

oznaczonych klauzulą „tajne”, „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na

przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie

informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412, z późn. zm.),

- Odbycie specjalistycznego szkolenia dla administratorów systemów, wymaganego przepisami ustawy o ochronie

informacji niejawnych, przeprowadzonego przez ABW lub SKW,lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w

specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemów

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Wykształcenie: wyższe informatyczne lub elektroniczne

- Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją sieci LAN/WAN

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

- Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych

klauzulą „tajne” „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie

informacji niejawnych (Dz.U z 2018 r. , poz. 412 ze zm.)

- Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

w systemach i sieciach teleinformatycznych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w specjalistycznym

szkoleniu dla administratorów systemów

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu konfiguracji sieci LAN/WAN

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2019 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Agencja Atomistyki

Kadry

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Z dopiskiem: ws. stanowiska pracy w BDG/straszy specjalista-Informatyk /2019

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie

będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.

22 5562800

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Państwowa Agencja Atomistyki ul. Bonifraterska

17, 00-203 Warszawa, adres e-mail: iod@paa.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego

kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia

danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008

r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w

przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej PAA.

http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez

tłumacza przysięgłego.

Etapy naboru:

1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.

2. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca wiedzę i kompetencje.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-

mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL