Biuletyn Informacji Publicznej Referendarz w Wydziale Kontroli Działalności Departamentu Nadzoru i Kontroli, ogłoszenie nr 49722 z 20 czerwca 2019 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Środa, 19 czerwca 2019

Referendarz w Wydziale Kontroli Działalności Departamentu Nadzoru i Kontroli, ogłoszenie nr 49722 z 20 czerwca 2019 r.

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 49722 z dnia 20 czerwca 2019 r.


OFERTY DO 19 lipca 2019
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz

w Departamencie Nadzoru i Kontroli, w Wydziale Kontroli Działalności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY

Co oferujemy naszym pracownikom?
Naszym pracownikom oferujemy:
-   stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-   pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
-   możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,
-   elastyczne godziny pracy,
-   możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
-   możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych,
-   dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
-   możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
W czasie praktyki na uprawnienia inspektora dozoru jądrowego oraz po uzyskaniu tych uprawnień częste wyjazdy służbowe na kontrole na terenie Polski
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

ZAKRES ZADAŃ

- Przygotowywanie kontroli, poprzez analizę dokumentacji nadzorowanych jednostek, która jest dostępna w PAA oraz przygotowywanie projektów upoważnień do kontroli,
- Uczestniczenie w kontrolach jednostek organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i sporządzanie protokołów z kontroli,
- Sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych, nakazów i zakazów wydanych kontrolowanej jednostce organizacyjnej,
- Uaktualnianie danych w rejestrze jednostek organizacyjnych, których działalność związana jest z narażeniem na promieniowanie jonizujące i wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz w rejestrze zamkniętych źródeł promieniotwórczych w celu udokumentowania stanu faktycznego,
- Wykonywanie czynności kancelaryjnych (w tym właściwego zakładania i prowadzenia spraw) oraz przygotowywanie w zakresie swojej właściwości, dokumentów jawnych w celu przekazania ich do archiwum zakładowego lub do brakowania - stosownie do postanowień obowiązującej w PAA instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym,
- umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji,
- rzetelność i terminowość ,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość ustawy Prawo atomowe i Kodeks postępowania administracyjnego,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

Posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1 lub IOR-3,
5 lat zatrudnienia w warunkach narażenia na działanie promieniowania jonizującego w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA, lub 2 lata w pełnieniu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie komunikatywnym,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19 lipca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Agencja Atomistyki
Kadry
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Z dopiskiem: DNK/Referendarz/WKD

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@paa.gov.pl, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.

Metadane

Data publikacji : 19.06.2019
Data modyfikacji : 21.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kotańska Departament Budżetowo - Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kotańska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL