Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista w Wydziale Kontroli Działalności Departamentu Nadzoru i Kontroli, ogłoszenie nr 49747 z 22 czerwca 2019 r. - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Sobota, 22 czerwca 2019

Specjalista w Wydziale Kontroli Działalności Departamentu Nadzoru i Kontroli, ogłoszenie nr 49747 z 22 czerwca 2019 r.

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 49747 z dnia 22 czerwca 2019 r.

WYMIAR ETATU: 1
 
STANOWISKA: 1
 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Departamencie Nadzoru i Kontroli, w Wydziale Kontroli Działalności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Katowice
 
ADRES URZĘDU:
Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY

Co oferujemy naszym pracownikom?
Naszym pracownikom oferujemy:
-   stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-   pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
-   możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,
-   elastyczne godziny pracy,
-   możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
-   możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych,
-   dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
-   możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
W czasie praktyki na uprawnienia inspektora dozoru jądrowego oraz po uzyskaniu tych uprawnień częste wyjazdy służbowe na kontrole na terenie południowej Polski oraz do siedziby PAA w Warszawie

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie kontroli, poprzez analizę dokumentacji nadzorowanych jednostek, która jest dostępna w PAA oraz przygotowywanie projektów upoważnień do kontroli,
 • Uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i sporządzanie protokołów z kontroli,
 • Sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych, nakazów i zakazów wydanych kontrolowanej jednostce organizacyjnej,
 • Uaktualnianie danych w rejestrze jednostek organizacyjnych, których działalność związana jest z narażeniem na promieniowanie jonizujące i wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz w rejestrze zamkniętych źródeł promieniotwórczych w celu udokumentowania stanu faktycznego,
 • Monitowanie kierowników jednostek w zakresie obowiązków nałożonych na jednostki organizacyjne przez przepisy ustawy - Prawo atomowe,
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych (w tym właściwego zakładania i prowadzenia spraw) oraz przygotowywanie w zakresie swojej właściwości, dokumentów jawnych w celu przekazania ich do archiwum zakładowego lub do brakowania - stosownie do postanowień obowiązującej w PAA instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym,
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo atomowe i Kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1 lub IOR-3,
 • 5 lat zatrudnienia w warunkach narażenia na działanie promieniowania jonizującego w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA, lub 2 lata w pełnieniu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie komunikatywnym,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 lipca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  Ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem: ws. stanowiska pracy w WKD DNK/S/WKD
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@paa.gov.pl, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2019
Data modyfikacji : 21.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kotańska Departament Budżetowo - Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kotańska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL