Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenie o naborze nr 71226 z dnia 17.11.2020 na stanowisko: Specjalista - kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia w Departamencie Ochrony Radiologicznej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

specjalista - kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia w Departamencie Ochrony Radiologicznej

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: KATOWICE

 

ADRES URZĘDU:

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

UL. BONIFRATERSKA 17

00-203 WARSZAWA

 

WARUNKI PRACY

Naszym pracownikom oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej

- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

- możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego)

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych

- praca związana z częstymi wyjazdami służbowymi, praca w terenie

- narażenie na działanie promieniowania jonizującego

- budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

ZAKRES ZADAŃ

Zadania wykonywane na stanowisku, w szczególności:

- analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i wymogami ochrony radiologicznej,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA,

- przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia zgodności wykonywania działalności z wymaganiami ochrony radiologicznej i z warunkami zezwolenia Prezesa PAA, w tym: przygotowywanie upoważnień do przeprowadzenia kontroli, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, prowadzenie dokumentacji kontrolowanych jednostek organizacyjnych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zaleceń pokontrolnych,

- uaktualnianie danych w rejestrach: jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia, transportów, zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz w centralnym rejestrze dawek, w celu udokumentowania stanu faktycznego,

- analiza i ocena wniosków o paszport dozymetryczny oraz dokumentacji przekazywanej do centralnego rejestru dawek, przygotowywanie paszportów dozymetrycznych, prowadzenie korespondencji związanej z centralnym rejestrem dawek indywidualnych,

- udzielanie informacji klientom w celu pomocy w zagadnieniach technicznych i interpretacji przepisów,

- pogłębianie wiedzy w zakresie zastosowań promieniowania jonizującego w ramach praktyki w jednostkach organizacyjnych, wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

- pogłębianie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązujących w Departamencie Ochrony Radiologicznej procedur.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy związanej z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Znajomość przepisów aktów prawnych: ustawa Prawo atomowe, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw

Znajomość zasad ochrony radiologicznej

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dobra znajomość pakietu MS Office

Umiejętność dobrego organizowania pracy własnej

Umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji

Wysoka kultura osobista

Odporność na stres

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Doświadczenie/staż pracy: 5 lat pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA

Posiadanie uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA

Znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej

Prawo jazdy kat. B

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym / kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie znajomości języka angielskiego

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

 

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@paa.gov.pl.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub emailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etapy naboru:

1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert

2. Rozmowa kwalifikacyjnwerya fikująca (sprawdzenie umiejętności i kompetencji kandydata)

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym : „specjalista DOR KATOWICE”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 5562895

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@paa.gov.pl, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Cel przetwarzania danych:

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres przechowywania danych:

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

- Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Prawo do usunięcia danych osobowych

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- Art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Metadane

Data publikacji : 17.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Krajenta-Kopeć

Opcje strony

do góry