Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenie o naborze nr 72459 z 18.12.2020 Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Analiz i Zezwoleń

Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Analiz i Zezwoleń. Ogłoszenie o naborze nr 72459 z dnia 18.12.2020
Państwowa Agencja Atomistyki
Dyrektor Generalny
Poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista
w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego w Wydziale Analiz i Zezwoleń 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu
Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203  Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie opinii dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,  
- wykonywanie niezależnych analiz i interpretacji danych dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
- przygotowywanie projektów zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych
- opracowywanie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
 
Warunki pracy
Co oferujemy naszym pracownikom? 
-Ruchomy czas pracy
-Telepraca
- Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
- Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
- Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
- Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
niezbędne:
wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii gospodarki wodnej lub innych ze specjalnością w hydrologii
 
pozostałe wymagania niezbędne: 
- znajomość zagadnień związanych z lokalizacją obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych, 
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
 
wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy Prawo atomowe,
- znajomość ustawy Prawo wodne,
- umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji, 
- umiejętność współpracy w zespole. 
 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 
- 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie komunikatywnym,
- oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania poświadczenia do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dodatkowe dokumenty i oświadczenia: 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru 
 
Termin składania dokumentów: 
do 07 stycznia 2021r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Agencja Atomistyki
Kadry 
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Z dopiskiem: ws. stanowiska pracy w DBJ/WAZ/S
 
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@paa.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA:
http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu  oferty do urzędu).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 5562895.
 
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca (ew. online) (m.in. sprawdzenie umiejętności kandydata komunikowania się w języku angielskim).

Metadane

Data publikacji : 18.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Krajenta-Kopeć

Opcje strony

do góry