Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 9392 z dnia 17 marca 2017 r. na stanowisko specjalisty w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego w Wydziale Kontroli Obiektów Jądrowych - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 17 marca 2017

Ogłoszenie o naborze nr 9392 z dnia 17 marca 2017 r. na stanowisko specjalisty w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego w Wydziale Kontroli Obiektów Jądrowych

 

Dyrektor Generalny    Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie   poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalisty

w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego w Wydziale Kontroli Obiektów Jądrowych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki,

ul.Krucza 36,

00-522 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z szkoleniami oraz prowadzeniem kontroli (po uzyskaniu uprawnień inspektora dozoru jądrowego).

Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych.

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

ZAKRES ZADAŃ

- Analiza zagadnień związanych z prowadzeniem kontroli okresowych, doraźnych i ciągłych w elektrowniach jądrowych   (budowa, rozruch, eksploatacja), rozwiązania stosowane w innych krajach,

- Analiza rozwiązań technicznych stosowanych w elektrowniach jądrowych generacji III/III+,

- Analiza zagadnień związanych z klasyfikacją bezpieczeństwa systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia   obiektów jądrowych,

- Szkolenia i praktyki związane ze zdobywaniem uprawnień inspektora dozoru jądrowego, a następnie prowadzenie   kontroli w krajowych obiektach jądrowych,

- Analiza przedstawionych przez inwestora planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności    polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- Wykształcenie: wyższe mgr inż. na kierunku : energetyka, mechanika, budowa maszyn, inżynieria sterowania,  elektroenergetyka, inżynieria procesowa, automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika

-  Doświadczenie zawodowe: 1 rok zgodnie z kierunkiem wykształcenia

- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

- Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową

- Znajomość drugiego języka obcego na poziomie podstawowym

- Znajomość Ustawy Prawo atomowe, Ustawy o dozorze technicznym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /  stażu pracy

- Oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania poświadczenia    do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego   obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Agencja Atomistyki,

ul.Krucza 36,

00-522 Warszawa

Kadry

z dopiskiem DBJ/WKOJ/spec/2017

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie bądź e-mailowo. Oferty

odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel . 022 695 98 38

 

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

-złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

-spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

-po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2017
Data modyfikacji : 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL