Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 13393 z dnia 22 lipca 2017 r. na stanowisko starszy księgowy w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Sobota, 22 lipca 2017

Ogłoszenie o naborze nr 13393 z dnia 22 lipca 2017 r. na stanowisko starszy księgowy w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

- Przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania oraz dekretowanie ich w zakresie klasyfikacji budżetowej   i planu kont jednostki,

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- Uzgadnianie kont ksiąg pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej,

- Sporządzanie comiesięcznych zestawień w zakresie wykonanych wydatków i zrealizowanych dochodów, zobowiązań,  należności i zaangażowania wydatków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- Staż pracy: 3 lata w tym 2 lata pracy w księgowości przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

- Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

- Umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dokładność,

- Doświadczenie w pracy z informatycznymi programami księgowymi

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

- Znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /   stażu pracy

- Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w księgowości przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (zaświadczenie, zakres czynności, opis stanowiska itp.)

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 01 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Agencja Atomistyki - kadry

ul. Krucza 36,  00-522 Warszawa

z dopiskiem DEB/K-5

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie dokumenty załączone do oferty wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru e-mailem lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Szkolenia i Kadr pod nr tel. 022 695 98 22 lub 022 695 98 38 .

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.07.2017
Data modyfikacji : 21.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL