Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 13482 z dnia 25 lipca 2017 r na stanowisko referendarza w Departamencie Ochrony Radiologicznej - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 25 lipca 2017

Ogłoszenie o naborze nr 13482 z dnia 25 lipca 2017 r na stanowisko referendarza w Departamencie Ochrony Radiologicznej

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz

w Departamencie Ochrony Radiologicznej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Krucza 36,  00-522 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca w siedzibie urzędu związana z częstymi wyjazdami służbowymi,

• kilkumiesięczne wyjazdy zagraniczne związane ze szkoleniami,

• narażenie na działanie promieniowania jonizującego,

• praca w terenie,

• praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca w siedzibie urzędu: I piętro, dostępna winda, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Praca poza urzędem: jednostki organizacyjne prowadzące działalność z promieniowaniem jonizującym, pomieszczenia

zamknięte i teren otwarty.

ZAKRES ZADAŃ:

- Analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności   związanej z narażeniem na promieniowanie  jonizujące w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami;

- Przygotowywanie projektów zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA;

- Udział w kontrolach jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

- Uaktualnianie danych w rejestrze jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na  promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz rejestrze zamkniętych źródeł promieniotwórczych     w celu udokumentowania stanu faktycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych specjalności przydatnych w dozorze jądrowym.

- Staż pracy: 2 lata udokumentowanej pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo  atomowe

- Znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- Znajomość zasad ochrony radiologicznej;

- Posiadanie ważnych uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR -1;

- Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;

- Umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowym;

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Staż pracy: 5 lat udokumentowanej pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujace w jednostce organizacyjnej wykonującej działalnośc wymagajacą zezwolenia , o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe

- Pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art.4. ust.1 ustawy Prawo atomowe, od co najmniej dwóch lat;

- Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-3;

- Uprawnienia doradcy transportowego ADR

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

- Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą    z  dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228 ze zm. )

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień typu IOR -1

- Kopia dokumentu poświadczającego co najmniej dwuletni i staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie  jonizujące(świadectwo pracy, zaświadczenie, zakres czynności, opis stanowiska itp.)

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

- Kopia dokumentu poświadczającego co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej( świadectwo pracy, zaświadczenie, zakres czynności, opis stanowiska itp.)

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień typu IOR -3,

- Kopia uprawnień doradcy transportowego ADR.

- Kopia dokumentu poświadczającego co najmniej pięcioletni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (świadectwo pracy, zaświadczenie, zakres czynności, opis stanowiska itp.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 18 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Agencja Atomistyki- kadry , ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

z dopiskiem DOR/WNU/R

INNE  INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu),

Wszystkie dokumenty załączone do oferty wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane,

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne , zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru e-mailem lub telefoniczne,

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone, Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Do składania  dokumentów zachęcamy osoby  z ograniczoną sprawnością.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Szkolenia i Kadr pod nr tel. 022 695 98 22 lub 022 695 98 38

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.07.2017
Data modyfikacji : 25.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL