Państwowa Agencja Atomistyki

Decyzje nadzorcze

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, organy dozoru jądrowego (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki lub inspektorzy dozoru jądrowego) wydają decyzje nadzorcze (nakazy lub zakazy), które zapewnią usunięcie takiego zagrożenia.

Ponadto, na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny lub prawny niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydaje decyzję nadzorczą nakazującą usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie.

Treść wyżej wymienionych decyzji nadzorczych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych (podstawa prawna: art. 68c ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284).

Wybierz Strony

do góry