Biuletyn Informacji Publicznej Decyzje nadzorcze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Decyzje nadzorcze

Poniedziałek, 17 lutego 2014

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, organy dozoru jądrowego (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki lub inspektorzy dozoru jądrowego, a do maja 2014 r. również Główny Inspektor Dozoru Jądrowego) wydają decyzje nadzorcze (nakazy lub zakazy), które zapewnią usunięcie takiego zagrożenia. Ponadto, na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny lub prawny niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem Prezes Państwowej Agencji Atomistyki  wydaje decyzję nadzorczą nakazującą usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie. Treść wyżej wymienionych decyzji nadzorczych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych.
Podstawa prawna: Art. 68c ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792).

 

Decyzje nadzorcze wydane przez organy dozoru jądrowego:

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 maja 2018 r., znak: DOR/18.001.16/73/2018, nakazującą Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wstrzymanie prac w pracowni klasy III do czasu uzyskania zezwolenia na przechowywanie odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni objętej zezwoleniem nr D-16028 z dnia 22-02-2006 r. + Aneks nr 2 z dnia 16-08-2012 r.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 maja 2018 r., znak: DOR/18.001.15/72/2018, nakazującą Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wstrzymanie prac w pracowni klasy  III do czasu uzyskania nowego zezwolenia na działalność prowadzoną w narażeniu na promieniowanie jonizujące w pomieszczeniach nr 2303, 2304 i 2308.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 maja 2018 r., znak: DOR/18.001.14/71/2018, nakazującą Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wstrzymanie prac w pracowni klasy II do czasu uzyskania zezwolenia na przechowywanie odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni objętej zezwoleniem nr D-15985 z dnia 30.01 2006 r. + Aneks nr 1 z dnia 15.05.2008 r.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


 

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 16 marca 2018 r., znak: DOR/16.033.01/DJ/P/48/2018, zakazującą Gabinetowi Weterynaryjnemu Lek. Wet. Marek Mrówczyński stosowania aparatu rentgenowskiego typu PHILIPS PRACTIX XB 6005/00 do celów diagnostyki weterynaryjnej do momentu uzyskania zezwolenia.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 13 marca 2018 r., znak: DOR/A-460/DJ/P/45/2018, zakazującą Lecznicy Zwierząt Lew-Kiedrowski stosowania aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki weterynaryjnej do momentu uzyskania zezwolenia.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 sierpnia 2016 r., znak: DOR/13.042.01/DJ179/K/2016, nakazującą Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu R&S sp. z o.o. przekazać źródła promieniotwórcze 2 x Am-214 (o aktywności 185 MBq i 240,5 MBq) na odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 26 kwietnia 2016 r. zakazującą Lecznicy Weterynaryjnej Greg-Wet Bartłomiej Gregoraszczuk stosowania – bez zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki  - aparatu rentgenowskiego PX 20 HF Plus w pracowni zlokalizowanej przy ul. Fortecznej 51 w Krakowie.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


 

Inspektor dozoru jądrowego w dniu 24 lutego 2016 wydał decyzję zakazującą Maxtel sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach przy ul. Krakowskiej 89, przyjmowania do magazynu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu. Podstawa prawna:  art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23)

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


 

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 8 grudnia 2015 r. nakazującą Przychodni Weterynaryjnej lek. wet. Dominik Sałata, ul. Kopernika 19, 39-400 Tarnobrzeg, zaprzestanie stosowania – bez zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki -  diagnostycznego aparatu rentgenowskiego.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Decyzją inspektora dozoru jądrowego z dnia 7 maja 2015 r., L. dz. DOR/01.804.01/1142/2015, uchylono decyzję inspektora dozoru jądrowego z dnia 30 kwietnia 2015 r., L. dz.  DOR/01.804.01/1086/2015, nakazującą jednostce organizacyjnej Loma Systems s.r.o., ul. Iłżecka 26E, 02-135 Warszawa, wstrzymać wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu urządzeń rentgenowskich LOMA-X4 i Loma-XR.

Treść decyzji uchylonej: 

Decyzją inspektora dozoru jądrowego z dnia 30 kwietnia 2015 r., L. dz. DOR/01.804.01/1086/2015, na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) nakazano jednostce organizacyjnej Loma Systems s.r.o., ul. Iłżecka 26E, 02-135 Warszawa, wstrzymać wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu urządzeń rentgenowskich LOMA-X4 i Loma-XR.

Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


 

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał na podstawie At. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm.) oraz art. 7, 8, 9 i 18 Rozporządzenia Komisji (Euratom) KE nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (Dz. U. UE L54/1 z 28.2.2005 r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 267, z późn. zm.) – decyzję znak: P-PAA/173/3474/2014 nakazującą

DYREKTOROWI INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU (DALEJ INTIBS):

  1. usunięcie nieprawidłowości polegających na niezgodnym z art. 7, 8, 9 i 18 Rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom – prowadzeniu księgowości materiałów jądrowych i niewłaściwym przeprowadzaniu inwentaryzacji materiałów jądrowych w INTiBS,
  2. zawiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o sposobie usunięcia wyżej wskazanych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 września 2014 r.

 

Szczegółowe informacje nt. stwierdzonych nieprawidłowości – jako odnoszące się do zabezpieczeń materiałów jądrowych - zostały wyłączone od udostępniania na podstawie art. 68c zdanie 2 ustawy Prawo atomowe w zw. z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 782).


 

Decyzją inspektora dozoru jądrowego z dnia 20 stycznia 2014 r., L. dz. DOR/08.010.01/DJ/4/K/2014,na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.poz. 264, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

nakazano:

KZPP „KONIECPOL” S.A. w upadłości likwidacyjnej

zdemontować źródła promieniotwórcze 5 x Co-60 (pod nadzorem dozymetrycznym inspektorów dozoru jądrowego prowadzących kontrolę) i złożyć je w magazynie technicznym. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


Decyzją Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego z dnia 25.06.2012 r., nr spraw: DOR/A-8450/DJ/P/63/3333/12  podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.poz. 264, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

nakazano:

STENA RECYCLING sp. z o.o., adres siedziby: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Zaprzestania wykonywania przez STENA RECYCLING sp. z o.o. działalnośœci polegające na: przechowywaniu w Oddziale we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 23 odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych urządzeń zawierających Ÿródła promieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz przekazanie na koszt STENA RECYCLING sp. z o.o. tych odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku - ŚŒwierku w terminie 2 miesięcy od doręczenia decyzji. 

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Strojny
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL