Biuletyn Informacji Publicznej Decyzje nadzorcze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Decyzje nadzorcze

Poniedziałek, 17 lutego 2014

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, organy dozoru jądrowego (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki lub inspektorzy dozoru jądrowego, a do maja 2014 r. również Główny Inspektor Dozoru Jądrowego) wydają decyzje nadzorcze (nakazy lub zakazy), które zapewnią usunięcie takiego zagrożenia. Ponadto, na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny lub prawny niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem Prezes Państwowej Agencji Atomistyki  wydaje decyzję nadzorczą nakazującą usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie. Treść wyżej wymienionych decyzji nadzorczych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych.
Podstawa prawna: Art. 68c ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792).

 

Decyzje nadzorcze wydane przez organy dozoru jądrowego:

W dniu 4 września 2019 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał na podstawie art. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), decyzję o znaku DNK.4141.155.2019 nakazującą

NARODOWEMU CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH:

  1. usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. nieprawidłowości wskazanej w punkcie VIII 1. a. protokołu nr 3/2019/MARIA poprzez przeprowadzenie badań nieniszczących bloków grafitowych w celu potwierdzenia, że są one w stanie wykonywać swoje funkcje
    w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych;
  2. zawiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o sposobie usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia ich usunięcia.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. inspektor dozoru jądrowego na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), wydał decyzję nakazującą Gabinetowi Weterynaryjnemu Centrum Małych Zwierząt Paweł Jakubas, z siedzibą w Czarnkowie wstrzymanie prac z urządzeniem wytwarzającym promieniowanie jonizujące – MEDINAX 90/20.

Nakaz obowiązuje do czasu uzyskania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na: uruchomienie pracowni rentgenowskiej i stosowanie w niej urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące – MEDINAX 90/20.

Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


W dniu 26 lutego 2019 r. inspektor dozoru jądrowego na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), wydał decyzję nakazującą INTERPETRO Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie:

  1. wstrzymanie prac:

- polegających na stosowaniu aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze oraz transporcie tych źródeł,

- polegających na stosowaniu aparatów rentgenowskich w pracowni,

- polegających na stosowaniu aparatów rentgenowskich w pracach terenowych,

  1. odsunięcie pracownika od pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  2. skierowanie pracownika na badania lekarskie w tym dokonanie oceny otrzymanej dawki promieniowania jonizującego z zastosowaniem dozymetrii biologicznej oraz przekazanie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wyników tej oceny,
  3. zlecenie uprawnionej jednostce ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego posiadanych aparatów gammagraficznych i niezwłoczne przedstawienie tej ekspertyzy Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.

Nakaz obowiązuje do czasu jego uchylenia. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


W dniu 21 lutego 2018 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał na podstawie art. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 792 z późn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), decyzję o znaku DBJ.5011.8.7.2018.ML nakazującą

ZAKŁADOWI UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH:

1.  usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli poprzez zabezpieczenie magazynu odpadów promieniotwórczych, zgodnie z wymogiem określonym w § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015 poz. 2267), zwanego dalej „rozporządzeniem odpadowym”;

2.  usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli poprzez spełnienie wymogu § 19 rozporządzenia odpadowego;

3.  wstrzymanie przyjmowania do przechowywania nowych odpadów promieniotwórczych do czasu usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 1 i 2;

4.  zawiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o sposobie usunięcia wyżej wskazanej nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia jej usunięcia.

 


W dniu 18 lutego 2018 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał na podstawie art. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 792 z późn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), decyzję o znaku DBJ.5011.6.5.2018.ML nakazującą

ZAKŁADOWI UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH:

1.    usunięcie w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. nieprawidłowości poprzez wypełnienie obowiązku z art. 49a ustawy Prawo atomowe w zw. z § 14 ust. 1 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015 poz. 2267);

2.    zawiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o sposobie usunięcia wyżej wskazanej nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia jej usunięcia.

 


W dniu 13 lutego 2018 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał na podstawie art. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 792 z późn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), decyzję o znaku DBJ.5010.6.10.2018.ML nakazującą

NARODOWEMU CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH:

1.  usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. nieprawidłowości poprzez dostosowanie kanalizacji specjalnej na ciekłe odpady promieniotwórcze do wymogu § 21 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015 poz. 2267), zwanego dalej „rozporządzeniem odpadowym”;

2.  usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. nieprawidłowości poprzez dostosowanie zbiornika kanalizacji specjalnej na ciekłe odpady promieniotwórcze do wymogu § 21 ust. 4 rozporządzenia odpadowego;

3.  usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. nieprawidłowości poprzez dostosowanie zbiorników stacji Przyobiektowego Zbiornika Kontrolnego (PZK) do wymogów § 21 ust. 1 oraz § 21 ust. 4 rozporządzenia odpadowego;

4.  usunięcie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. nieprawidłowości polegającej na naruszeniu wymogów § 21 ust. 1 oraz § 21 ust. 4 rozporządzenia odpadowego dla zbiorników pompowni ścieków niskoaktywnych;

5.  usunięcie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. nieprawidłowości poprzez uwzględnienie w obowiązujących w NCBJ instrukcjach i objęcie instalacji wchodzącej w skład pompowni ścieków niskoaktywnych, systematyczną oceną mającą na celu potwierdzenie, że są w stanie wykonywać swoje funkcje w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych zgodnie z wymogiem § 37 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (Dz.U. z 2013 poz. 281), zwanego dalej „rozporządzeniem eksploatacyjnym”;

6.  usunięcie w terminie do dnia 31 maja 2019 r. nieprawidłowości poprzez spełnienie warunku VIII.4.C. zezwolenia 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 roku tj. przesyłaniu do CEZAR Państwowej Agencji Atomistyki raportów z przebiegu ćwiczeń z zakresu postępowania awaryjnego;

7.  usunięcie w terminie do dnia 31 maja 2019 r. nieprawidłowości poprzez wprowadzenie działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie w przyszłości sytuacji polegającej na naruszeniu warunku VIII.5.A.a) zezwolenia 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 roku nakazującego stopniowe zwiększanie mocy reaktora;

8.  zawiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o sposobie usunięcia każdej z wyżej wskazanych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia jej usunięcia.

 


Na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), inspektor dozoru jądrowego wydał dwie decyzje z dnia 19 listopada 2018 r., znak: DOR/01.053.04/2019 oraz DOR/01.053.04/2019 zakazujące Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików k/Błonia wznowienie prac w pracowniach klasy III uruchomionych na podstawie zezwolenia nr D- 15132 oraz D-15646 do czasu powierzenia wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej osobie posiadającej ważne, wymagane dla danego rodzaju działalności uprawnienia IOR.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 19 listopada 2018 r., znak: DOR/032.039.10/P/180/2018 nakazującą Uniwersytetowi Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu wstrzymanie prac z aparatem rentgenowskim Maxivet 300 oraz tomografem komputerowym Fidex do momentu uzyskania zezwolenia.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 13 listopada 2018 r., znak: DOR/18.017.01/259/2018 zakazującą CEZIM Waldemar Podrażka wykonywania działalności polegającej na obrocie, transporcie, obsłudze – w zakresie instalowania, składowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu do czasu wznowienia wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej przez inspektora ochrony radiologicznej.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 7 listopada 2018 r., znak: DOR/01.065.07/204/2018 nakazującą Uniwersytetowi Warszawskiemu wstrzymanie prac w pracowni izotopowej klasy III do momentu uzyskania zezwolenia na przechowywanie odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni uruchomionej na podstawie zezwolenia nr D-18921 z dnia 21.09.2012 r. oraz bezzwłocznego przekazania przechowywanych obecnie odpadów promieniotwórczych do ZUOP.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 25 października 2018 r., znak: DOR/08.091.01/2018 zakazującą Przychodni Weterynaryjnej EDEN CHABRY lek. wet. Tomasz Pięknik stosowania aparatu Philosophy 400HF w pracowni po aparacie  MULTAX 320 TYP X-18 do momentu uzyskania właściwego zezwolenia. 

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 maja 2018 r., znak: DOR/18.001.16/73/2018, nakazującą Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wstrzymanie prac w pracowni klasy III do czasu uzyskania zezwolenia na przechowywanie odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni objętej zezwoleniem nr D-16028 z dnia 22-02-2006 r. + Aneks nr 2 z dnia 16-08-2012 r.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 maja 2018 r., znak: DOR/18.001.15/72/2018, nakazującą Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wstrzymanie prac w pracowni klasy  III do czasu uzyskania nowego zezwolenia na działalność prowadzoną w narażeniu na promieniowanie jonizujące w pomieszczeniach nr 2303, 2304 i 2308.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 maja 2018 r., znak: DOR/18.001.14/71/2018, nakazującą Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wstrzymanie prac w pracowni klasy II do czasu uzyskania zezwolenia na przechowywanie odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni objętej zezwoleniem nr D-15985 z dnia 30.01 2006 r. + Aneks nr 1 z dnia 15.05.2008 r.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 16 marca 2018 r., znak: DOR/16.033.01/DJ/P/48/2018, zakazującą Gabinetowi Weterynaryjnemu Lek. Wet. Marek Mrówczyński stosowania aparatu rentgenowskiego typu PHILIPS PRACTIX XB 6005/00 do celów diagnostyki weterynaryjnej do momentu uzyskania zezwolenia.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1527, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 13 marca 2018 r., znak: DOR/A-460/DJ/P/45/2018, zakazującą Lecznicy Zwierząt Lew-Kiedrowski stosowania aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki weterynaryjnej do momentu uzyskania zezwolenia.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 17 sierpnia 2016 r., znak: DOR/13.042.01/DJ179/K/2016, nakazującą Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu R&S sp. z o.o. przekazać źródła promieniotwórcze 2 x Am-214 (o aktywności 185 MBq i 240,5 MBq) na odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 26 kwietnia 2016 r. zakazującą Lecznicy Weterynaryjnej Greg-Wet Bartłomiej Gregoraszczuk stosowania – bez zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki  - aparatu rentgenowskiego PX 20 HF Plus w pracowni zlokalizowanej przy ul. Fortecznej 51 w Krakowie.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


 

Inspektor dozoru jądrowego w dniu 24 lutego 2016 wydał decyzję zakazującą Maxtel sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach przy ul. Krakowskiej 89, przyjmowania do magazynu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu. Podstawa prawna:  art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23)

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


 

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) inspektor dozoru jądrowego wydał decyzję z dnia 8 grudnia 2015 r. nakazującą Przychodni Weterynaryjnej lek. wet. Dominik Sałata, ul. Kopernika 19, 39-400 Tarnobrzeg, zaprzestanie stosowania – bez zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki -  diagnostycznego aparatu rentgenowskiego.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Decyzją inspektora dozoru jądrowego z dnia 7 maja 2015 r., L. dz. DOR/01.804.01/1142/2015, uchylono decyzję inspektora dozoru jądrowego z dnia 30 kwietnia 2015 r., L. dz.  DOR/01.804.01/1086/2015, nakazującą jednostce organizacyjnej Loma Systems s.r.o., ul. Iłżecka 26E, 02-135 Warszawa, wstrzymać wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu urządzeń rentgenowskich LOMA-X4 i Loma-XR.

Treść decyzji uchylonej: 

Decyzją inspektora dozoru jądrowego z dnia 30 kwietnia 2015 r., L. dz. DOR/01.804.01/1086/2015, na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) nakazano jednostce organizacyjnej Loma Systems s.r.o., ul. Iłżecka 26E, 02-135 Warszawa, wstrzymać wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu urządzeń rentgenowskich LOMA-X4 i Loma-XR.

Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


 

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał na podstawie At. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm.) oraz art. 7, 8, 9 i 18 Rozporządzenia Komisji (Euratom) KE nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (Dz. U. UE L54/1 z 28.2.2005 r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 267, z późn. zm.) – decyzję znak: P-PAA/173/3474/2014 nakazującą

DYREKTOROWI INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU (DALEJ INTIBS):

  1. usunięcie nieprawidłowości polegających na niezgodnym z art. 7, 8, 9 i 18 Rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom – prowadzeniu księgowości materiałów jądrowych i niewłaściwym przeprowadzaniu inwentaryzacji materiałów jądrowych w INTiBS,
  2. zawiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o sposobie usunięcia wyżej wskazanych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 września 2014 r.

 

Szczegółowe informacje nt. stwierdzonych nieprawidłowości – jako odnoszące się do zabezpieczeń materiałów jądrowych - zostały wyłączone od udostępniania na podstawie art. 68c zdanie 2 ustawy Prawo atomowe w zw. z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 782).


 

Decyzją inspektora dozoru jądrowego z dnia 20 stycznia 2014 r., L. dz. DOR/08.010.01/DJ/4/K/2014,na podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.poz. 264, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

nakazano:

KZPP „KONIECPOL” S.A. w upadłości likwidacyjnej

zdemontować źródła promieniotwórcze 5 x Co-60 (pod nadzorem dozymetrycznym inspektorów dozoru jądrowego prowadzących kontrolę) i złożyć je w magazynie technicznym. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


Decyzją Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego z dnia 25.06.2012 r., nr spraw: DOR/A-8450/DJ/P/63/3333/12  podstawie art. 68 ust. 1 i 2  ustawy z dnia29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.poz. 264, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

nakazano:

STENA RECYCLING sp. z o.o., adres siedziby: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Zaprzestania wykonywania przez STENA RECYCLING sp. z o.o. działalnośœci polegające na: przechowywaniu w Oddziale we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 23 odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych urządzeń zawierających Ÿródła promieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz przekazanie na koszt STENA RECYCLING sp. z o.o. tych odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku - ŚŒwierku w terminie 2 miesięcy od doręczenia decyzji. 

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Strojny
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL