Państwowa Agencja Atomistyki

Wydawanie zezwoleń

Informacje ws. zezwoleń: tel 22 556 28 30

Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie wniosku od kierownika jednostki organizacyjnej, która taką działalność chce prowadzić.

Poza zezwoleniami dotyczącymi obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych, ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) określa działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, które wymagają zezwolenia lub zgłoszenia. Zaliczają się do nich działalności polegające na:

 • wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie, stosowaniu źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych i obrocie tymi źródłami i materiałami,
 • przechowywaniu, transporcie, przetwarzaniu lub składowaniu odpadów promieniotwórczych,
 • wzbogacaniu izotopowym,
 • produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami,
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,
 • zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.), obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium tych wyrobów i wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze,
 • zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych

Prezes PAA wydaje zezwolenia i przyjmuje zgłoszenia dotyczące ww. działalności z wyłączeniem:

stosowania aparatów rentgenowskich w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, które są nadzorowane przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (lub odpowiednie służby podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Przypadki, w których działalność nie wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz.U. nr 137 poz. 1153, z 2004 r.  nr 98, poz. 980)

Druki:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące: [PDF] [DOC]
 • zgłoszenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlegającej obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia: [PDF] [DOC]
 • Do wniosku i zgłoszenia dołącza się dokumenty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. (Dz. U. poz. 1355)
 • Druk deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego z takiego państwa [PDF] [DOC]
 • Druk deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej [PDF] [DOC]

Wytyczne:

Wytyczne do programu zapewnienia jakości PDF

Wytyczne do przygotowania sprawozdania z transportu, źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych i odpadów promieniotwórczych  PDF

Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych (przykład)  PDF

Opłata skarbowa

Od zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydanych na podstawie przepisów Prawa atomowego:
1. na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich 209 zł
2. na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 514 zł
3. na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego 1023 zł
w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100 % stawki określonej od zezwolenia
przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli:
1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności  50 % stawki określonej od zezwolenia
2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności  100 % stawki określonej od zezwolenia 

Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

dopisek: opłata skarbowa od zezwolenia

Nr IBAN dla płatności z zagranicy:

PL21103015080000000550000070

Jednostki organizacyjne zwolnione z opłat skarbowych zobowiązane są do podania podstawy prawnej tego zwolnienia.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry