Państwowa Agencja Atomistyki

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Program Polskiej Energetyki Jądrowej jest pierwszym kompleksowym dokumentem odnoszącym się do energetyki jądrowej w Polsce. Przedstawia zakres i strukturę organizacji działań, jakie należy podjąć, aby wdrożyć energetykę jądrową, zapewnić bezpieczną i efektywną eksploatację obiektów energetyki jądrowej, ich likwidację po zakończeniu okresu eksploatacji oraz zapewnić bezpieczeństwo postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dla wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce konieczna będzie budowa prawie całej infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia kadr).

PPEJ określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej. Okres obowiązywania Programu określa się na lata 2011-2030. Koszty realizacji Programu zostały oszacowane do końca realizacji l głównego etapu - uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej.  Przewiduje się przeprowadzanie aktualizacji Programu co 4 lata, co pozwoli także na weryfikację danych o kosztach  potrzebnych do jego realizacji.

Celem głównym Programu jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Cel ten realizowany będzie za pomocą szeregu działań opisanych w Programie.

Harmonogram

 • 2010 r. – opracowanie przez Ministerstwo Gospodarki projektu PPEJ i wykonanie przez MG prognozy oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu PPEJ z ok. 100 podmiotami krajowymi
 • 30 grudnia 2010 r. – 31 marca 2011 r. - formalne konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu (otrzymano uwagi ok. 300 instytucji w kraju)
 • 18 lipca 2011 r. – rozpoczęcie konsultacji transgranicznych Prognozy i Programu z Litwą, Szwecją, Danią, Niemcami, Austrią, Czechami, Słowacją i Finlandią. Polska przekazała zainteresowanym państwom przetłumaczoną część dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko umożliwiające ocenę potencjalnych oddziaływań
 • Lipiec – grudzień 2012 r. – spotkania na poziomie eksperckim ze Słowacją, Austrią, Niemcami i Danią
 • Maj 2013 r. – formalne zakończenie procesu konsultacji transgranicznych podpisaniem protokołu z konsultacji z Austrią
 • 3 lipca 2013 r. – skierowanie projektu PPEJ pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do roku 2030
 • 9 lipca 2013 r. – omówienie projektu PPEJ na posiedzeniu Zespołu
 • 17 lipca – 20 sierpnia 2013 r. – uzgodnienia projektu PPEJ z jego członkami
 • 11 października 2013 r. - kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej 
 • 9 stycznia 2014 r. - projekt PPEJ został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów

Status Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu PPEJ

Główne podmioty

W realizację PPEJ są zaangażowane trzy główne podmioty:

Minister właściwy ds. energii (obecnie: Minister Aktywów Państwowych) jako promotor - zajmuje się koordynacją i promocją projektu PPEJ oraz wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju

PGE jako inwestor - zapewnia organizację środków finansowych na budowę elektrowni jądrowej oraz organizację budowy i eksploatacji obiektu

Państwowa Agencja Atomistyki jako regulator - sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych i działalnością w nich prowadzoną, prowadzi kontrolę i ocenę bezpieczeństwa, wydaje zezwolenia i ewentualne sankcje

Zadania Państwowej Agencji Atomistyki związane z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest niezależnym, centralnym organem administracji państwowej pełniącym rolę dozoru jądrowego, tj. przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki sprawuje nadzór nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Zadania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organu dozoru jądrowego, w odniesieniu do obiektów jądrowych, w tym elektrowni jądrowych, to przede wszystkim:

 1. formułowanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 2. prowadzenie procesu wydawania zezwoleń na budowę i funkcjonowanie obiektów jądrowych;,
 3. wykonywanie analiz i ocen oraz prowadzenie kontroli zapewnienia bezpieczeństwa przez inwestora - a następnie przez organizację eksploatującą obiekt jądrowy, w tym przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zarówno dla potrzeb wydawania zezwoleń jak i prowadzenie eksploatacji,
 4. wydawanie zaleceń technicznych wskazujących szczegółowe sposoby zapewnienia bezpieczeństwa,
 5. nakładanie sankcji wymuszających przestrzeganie odpowiednich przepisów.

Od początku 2011 roku Państwowa Agencja Atomistyki podejmowała działania mające na celu przygotowania do realizacji PPEJ, począwszy od przeprowadzenia procesu samooceny zainicjowanego w roku 2009, w którym określono legislacyjne, organizacyjne i funkcjonalne zmiany, którym miała podlegać Agencja w celu jej przekształcenia w instytucję dozorującą bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w kraju wdrażającym program jądrowy.

W Harmonogramie PPEJ umieszczono również punkty odnoszące się do opracowania do połowy 2011 r. koncepcji przekształcenia Państwowej Agencji Atomistyki w nowoczesny urząd dozoru jądrowego uwzględniający potrzeby energetyki jądrowej, a następnie jej wdrożenia do końca roku 2013.  W tym zakresie w Państwowej Agencji Atomistyki przygotowano dwie analizy („Wytyczne do programu działań niezbędnych do podjęcia w Państwowej Agencji Atomistyki” oraz „Kilka uwag o zadaniach, organizacji, rozwoju i zagadnieniach finansowych Państwowej Agencji Atomistyki (dozoru jądrowego) w aspekcie planów budowy elektrowni jądrowych w Polsce”). Konkluzje ww. analiz podkreślały konieczność zwiększenia liczby etatów w Państwowej Agencji Atomistyki o przynajmniej 17 inspektorów dozoru jądrowego, 13 pracowników dokonujących analiz dokumentacji bezpieczeństwa oraz 9 pracowników lub specjalistów z zakresu praw administracyjnego. Państwowej Agencji Atomistyki w pełni dostosuje stan kadrowy do wymagań do 2014 r.

Nadzór nad działalnością obiektów jądrowych prowadzony przez kompetentny, niezależny dozór jądrowy zapewnia wysoki i akceptowalny społecznie poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Jest to jeden z warunków realizacji PPEJ.

Więcej informacji o Programie Polskiej Energetyki Jądrowej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 21.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry