Państwowa Agencja Atomistyki

Sytuacja bieżąca

Zgodnie z art. 55c ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udostępnia na zasadach określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informacje o:

  1. stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko;
  2. wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska;
  3. zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących powstawanie zagrożenia;
  4. wydanych zezwoleniach dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych.

Bieżąca sytuacja w składowiskach odpadów promieniotwórczych

Stan na: 31 grudnia 2020 r.

  • zgodnie z aktualnymi ocenami stanu ochrony radiologicznej nie obserwuje się negatywnego wpływu składowiska odpadów promieniotwórczych na zdrowie ludzi i środowisko naturalne
  • wielkość i skład izotopowy uwolnień substancji promieniotwórczych ze składowiska odpadów promieniotwórczych do środowiska nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska
  • w składowisku odpadów promieniotwórczych nie odnotowano zdarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska

Informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych jest eksploatowane na podstawie Zezwolenia Prezesa PAA Nr 1/2002/KSOP Różan wydanego 15 stycznia 2002 roku. Zezwolenie to jest wydane bezterminowo i wymaga składania sprawozdań kwartalnych do Prezesa PAA.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 08.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry