Państwowa Agencja Atomistyki

Sytuacja bieżąca

Zgodnie z art. 55c ust. 5 ustawy – Prawo atomowe Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udostępnia na zasadach określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informacje o:

  1. stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko;
  2. wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska;
  3. zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących powstawanie zagrożenia;
  4. wydanych zezwoleniach dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych.

Bieżąca sytuacja w składowiskach odpadów promieniotwórczych

(Stan na: 30 czerwca 2019 r. Aktualizacja co 3 miesiące)

  • zgodnie z aktualnymi ocenami stanu ochrony radiologicznej nie obserwuje się negatywnego wpływu składowiska odpadów promieniotwórczych na zdrowie ludzi i środowisko naturalne
  • wielkość i skład izotopowy uwolnień substancji promieniotwórczych ze składowiska odpadów promieniotwórczych do środowiska nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska
  • w składowisku odpadów promieniotwórczych nie odnotowano zdarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska

 

Informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych jest eksploatowane na podstawie Zezwolenia Prezesa PAA Nr 1/2002/KSOP Różan wydanego 15 stycznia 2002 roku. Zezwolenie to jest wydane bezterminowo i wymaga składania sprawozdań kwartalnych do Prezesa PAA.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 09.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry