Państwowa Agencja Atomistyki

Tryb załatwiania spraw

Przyjmowanie, załatwianie i rozstrzyganie spraw należących do zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki następuje w kolejności zgłoszenia wniosków o ich wszczęcie, bez zbędnej zwłoki i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

Dokumenty elektroniczne przyjmowane są za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Państwowej Agencji Atomistyki w systemie ePUAP.

Informacja ws. komunikacji drogą elektroniczną w postępowaniach administracyjnych

Skargi i wnioski

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia skargi.

Szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami oraz odpowiedzialność pracowników komórek organizacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki określa procedura zatwierdzona przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki lub upoważniony członek kierownictwa Państwowej Agencji Atomistyki przyjmuje w sprawach wniosków i skarg w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki w każdy wtorek w godz 15:30-17:30 po uprzednim zgłoszeniu się osoby wnoszącej skargę w pok. 120.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego nie podlegają rozpoznaniu.

Odwołania i zażalenia

W ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania czy zażalenia.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych.  Państwowa Agencja Atomistyki udostępnia informacje publiczne, będące w jej posiadaniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Państwowa Agencja Atomistyki udostępnia informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej - bez zbędnej zwłoki.

Informacje, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnia się:

  • bez zbędnej zwłoki w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli informacja ta może być udostępniona niezwłocznie,
  • bez zbędnej zwłoki na pisemny wniosek zainteresowanego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz w przypadku wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - nie później niż w terminie 20 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Państwowa Agencja Atomistyki powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.
  • Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem przez Państwową Agencję Atomistyki dodatkowych kosztów związanych z przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku, Państwowa Agencja Atomistyki może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Państwowa Agencja Atomistyki powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty
  • w terminie 14 dni. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  • Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Państwowa Agencja Aromistyki może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
  • Jeżeli udostępnienie informacji publicznej, w celu jej ponownego wykorzystania, w sposób wskazany we wniosku, pociąga za sobą dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Państwowa Agencja Atomistyki przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą wysokość opłaty odpowiadającej tym kosztom.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Państwowa Agencja Atomistyki w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

  •  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz odmowa udzielenia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje w drodze decyzji.

Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Państwową Agencję Atomistyki

Informacje na temat danych osobowych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Państwową Agencję Atomistyki udostępniane są na wniosek złożony przez osobę, której dane dotyczą, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Informacje na temat danych osobowych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Państwową Agencję Atomistyki udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 27.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry