Państwowa Agencja Atomistyki
Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Nr sprawy nr 133/2020/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego 17.07.2020
Numer sprawy nr 103/2020/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego 19.06.2020
Nr sprawy: 101/2020/CEZAR Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (System KCAD), zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym zał. nr 1 do umowy, spełniającego założenia zawarte w Projekcie technicznym Systemu KCAD stanowiącym zał. nr 2 do umowy oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i świadczenie asysty technicznej w okresie gwarancji 15.06.2020
Nr sprawy: 84/2020/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym. 15.05.2020
Nr sprawy: 260/2019/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia. 09.10.2019
Nr sprawy: 225/2019/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia. 03.10.2019
do góry