Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia. - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wtorek, 12 czerwca 2018

Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia.

Ogłoszenie o zamówieniu - Nr zamówienia 102/2018/CEZAR

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie

        ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   NIP: 521-10-46-191, Regon: 000907473

       Tel.: + 48 22 556 28 03             e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.paa.gov.pl lub bip.paa.gov.pl

Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiot zakupu: Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90  w próbkach pożywienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ

Do niniejszego ogłoszenia  mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.11.2018 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Metadane

Data wytworzenia : 12.06.2018
Data publikacji : 12.06.2018
Data modyfikacji : 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL